ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ (ΟΑΣΑ)

syndikato-logo.gifΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΣΑ)
ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο, με την επωνυμία «ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΣΑ) ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», με έδρα την Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 2
Σκοποί του Συνδικάτου είναι η συσπείρωση όλων των εργαζομένων του κλάδου στην μελέτη, προβολή, προώθηση και διαφύλαξη των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, η κοινωνική, πνευματική και υλική εξύψωση αυτών, η άναπτυξη του πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης και γενικά η υπεράσπιση των νομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.
ΑΡΘΡΟ 3
Η πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδικάτου επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο μέσο και ενδεικτικά: α)με την εγγραφή στο Συνδικάτο όλων των εργαζομένων στον ΟΑΣΑ και των θυγατρικών εταιρειών του, β)με την αγωνιστική κινητοποίηση των μελών, την συνεργασία και σύμπραξη άλλων Επαγγελματικών Οργανώσεων της Ελλάδας, Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων, ΕΚΑ και Γ.Σ.Ε.Ε. γ)με την εξύψωση του μορφωτικού επιπέδου, της συνδικαλιστικής συνείδησης και δράσης των μελών, δ)με τη συγκρότηση επιτροπών μελέτης και επεξεργασίας των επαγγελματικών προβλημάτων των μελών, την έκδοση εντύπων και εφημερίδας ενημέρωσής τους, την οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, χοροεσπερίδων, εκδρομών κ.λπ. ε)με την ένταξη του Συνδικάτου στις υπερκείμενες Συνδικαλιστικές οργανώσεις στ)με την λειτουργία ταμείου αλληλοβοηθείας των μελών του.
ΑΡΘΡΟ 4
Μέλη του Συνδικάτου μπορούν να εγγραφούν όλοι οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΑ και στις θυγατρικές εταιρείες τις ιδρυθεισόμενες από αυτόν σύμφωνα με την § 4 του αρ. 1 του Ν. 2175/93 (προσωπικό κίνησης, διοίκησης, υπάλληλοι, τεχνίτες κ.λπ.) εφόσον έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, είναι Έλληνες πολίτες, ή αλλοδαποί με άδεια εργασίας, κατοικούν δε και διαμένουν στην Αθήνα στον Πειραιά ή στα περίχωρα της Αττικής.
ΑΡΘΡΟ 5
Για να γραφτεί κάποιος μέλος του Συνδικάτου πρέπει να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου, αίτηση εγγραφής του στο μητρώο μελών και να δηλώνει: α)την ακριβή διεύθυνση κατοικίας του ή διαμονής του, β)ότι εργάζεται στον ΟΑΣΑ ή σε κάποιοα από τις θυγατρικές του εταιρείες καθώς και το επάγγελμα το οποίο ασκεί, γ)ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τις διατάξεις του Καταστατικού.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με απόδειξη πληρωμής δικαιώματος εγγραφής και της πρώτης μηνιαίας εισφοράς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου με απόφασή του, που πρέπει να ληφθεί στην πρώτη συνεδρίασή του από την υποβολή της αίτησης ή αποδέχεται αυτήν και εγκρίνει την εγγραφή του μέλους ή την απορρίπτει αιτιολογημένα. Εάν η αίτηση του ενδιαφερομένου απορριφθεί από το Δ.Σ. του Συνδικάτου, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για την αποδοχή ή όχι της αίτησης.
ΑΡΘΡΟ 6
Τα μέλη του Συνδικάτου καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο αυτού: α)για δικαίωμα εγγραφής δύο χιλιάδες δρχ. (2.000) β)την τακτική μηνιαία εισφορά που ανέρχεται σε ποσοστό 1% των εκάστοτε διαμορφούμενων συνολικών ακαθάριστων αποδοχών γ)την εισφορά από το δώρο των Χριστουγέννων που ορίζεται σε μία μηνιαία συνδρομή και την εισφορά από το δώρο του Πάσχα και από το επίδομα αδείας που ορίζεται η κάθε μια στο ύψος της μισής μηνιαίας συνδρομής, δ)τις έκτακτες εισφορές τις οποίες ορίζει η Γεν. Συνέλευση των μελών για την επιτυχία των επιδιοκωμένων σκοπών του Συνδικάτου και οι οποίες δεν μπορούν να ξεπερνούν κάθε χρόνο το διπλάσιο των ετήσιων τακτικών εισφορών. Τα ποσά των τακτικών μηνιαίων και των έκτακτων εισφορών εισπράττονται με το σύστημα της παρακράτησης και απόδοσης από τον εργοδότη σύμφωνα με το αρ. 6 ν. 1264/82 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα ανωτέρω ποσά του δικαιώματος εγγραφής και των τακτικών εισφορών μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδικάτου.
Κάθε μέλος του Συνδικάτου μπορεί οποτεδήποτε να αποχωρήσει από αυτό, αρκεί να υποβάλει αίτηση διαγραφής του, ή δήλωση αποχώρησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρείται δε διαγραμμένο από την ημέρα υποβολής της αίτησης ή δήλωσης.
Μέλος που καθυστερεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Συνδικάτο, επί τρίμηνο και πλέον, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και μπορεί να το επανεγγράψει μόλις καταβάλει τις καθυστερούμενες εισφορές.
ΑΡΘΡΟ 7
Κάθε μέλος του Συνδικάτου που αποδεδειγμένα αντιδρά στις επιδιώξεις και σκοπούς του Συνδικάτου, ή εμποδίζει από πρόθεση την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, ή γενικά επιδεικνύει κατά σύστημα αντικαταστατική συμπεριφορά, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία πρέπει να εγκριθεί από την Γεν. Συνέλευση οπότε και ισχύει αναδρομικά από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση από το Δ.Σ.
Το μέλος που χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία, δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη της Διοίκησης του Συνδικάτου, ή που επί έξη μήνες έχει πάψει με τη θέλησή του να απασχολείται στον εργοδότη ΟΑΣΑ (ή σε κάποια από τις θυγατρικές του), εκτός εάν εξελέγει στη Βουλή ή στα Όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαγράφεται από το μητρώο μελών του Συνδικάτου, μόνο μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Δεν διαγράφεται μέλος που έχει απολυθεί, αλλά έχει προσβάλλει το κύρος της απόλυσής του στα Δικαστήρια, μέχρι την έκδοση σχετικής αμετάκλητης απόφασης.
Δεν επιτρέπεται διαγραφή μέλους για τις πολιτικές πεποιθήσεις και την εν γένει ιδεολογική του δράση.
Κάθε μέλος που δεν επιδεικνύει τάξη και ευπρέπεια κατά τη διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και γενικά με τη συμπεριφορά του εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεων, τιμωρείται με τις ποινές α)της απλής παρατήρησης ή β)της αποβολής από την αίθουσα των συνεδριάσεων, από τη Γενική Συνέλευση όταν η διατάραξη γίνεται στις συνεδριάσεις της και από το Δ.Σ. όταν η διατάραξη γίνεται στις συνεδριάσεις του.
ΑΡΘΡΟ 8
Τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις Γεν. Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης, να ψηφίζουν σε κάθε ζήτημα που τίθεται σε ψηφοφορία, να εκλέγουν και να εκλέγονται και να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που επιδιώκεται και επιτυγχάνεται από το Συνδικάτο.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 9
Το Συνδικάτο διοικείται από δεκαεπταμελές (17/μελές) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται για τρία (3) χρόνια με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση.
Οι υποψήφιοι κατέρχονται στις εκλογές σε συνδυασμούς το λιγότερο των δεκαεπτά (17) υποψηφίων ή ως μεμονωμένοι υποψήφιοι οι οποίοι καταγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με την ονομασία «Ψηφοδέλτιο Μεμονωμένων Υποψηφίων».
Για την εκλογή του Δ.Σ. εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής. Μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο, με επιμέλεια του πλειοψηφίσαντος συμβούλου του πλειοψηφούντος συνδυασμού ο οποίος προεδρεύει αυτού συνέρχεται μέσα σε δέκα (10) το αργότερο ημέρες σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του το Προεδρείο του που αποτελείται από: 1)τον Πρόεδρο, 2)τον Α’ Αντιπρόεδρο, 3)τον Β’ Αντιπρόεδρο, 4)τον Γενικό Γραμματέα, 5)τον Αναπληρωτή-Οργανωτικό Γενικό Γραμματέα, 6)τον Ταμία και 7)τον Έφορο.
Σε περίπτωση που ο πλειοψηφίσας σύμβουλος καθυστερήσει να συγκαλέσει το Δ.Σ. πάνω από 10 ημέρες αυτό συγκαλείται μετά από πρόσκληση οποιουδήποτε συμβούλου που εκλέχτηκε και αποφασίζει εφόσον τα μέλη που συγκεντρωθούν αποτελούν την πλειοψηφία των τακτικών μελών.
Επιτυχόντες για τα ανώτερα αξιώματα θεωρούνται όποιοι συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους.
Τα αξιώματα του Προεδρείου του Δ.Σ., δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.
Το απερχόμενο Δ.Σ. οφείλει μέσα σε τρεις ημέρες από την ημέρα που θα συνέλθει σε σώμα το νέο Δ.Σ., να παραδώσει το αρχείο και την οικονομική διαχείριση και να ενημερώσει το νέο Δ.Σ. για τις υπάρχουσες εκκρεμότητες.
ΑΡΘΡΟ 10
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα μετά από πρόσκληση υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η οποία αναρτάται στα γραφεία του Συνδικάτου, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη, ή όταν το ζητήσουν επτά (7) τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτησή τους, στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος, και αν αυτός αρνείται οι Α’ και Β’ αντιπρόεδρος κατά σειρά, υποχρεούται μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη λήψη της αίτησης να συγκαλέσει το Δ.Σ. με τα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά τη συνεδρίαση είναι παρόντα το ολιγώτερο εννέα (9) μέλη αυτού.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.
ΑΡΘΡΟ 11
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Συνδικάτο βάσει του Καταστατικού και των Νόμων και αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο αφορά στην πραγματοποίηση των σκοπών του, διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδικάτου, λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν στο Συνδικάτο και εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
Αποφασίζει τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοηθείας και αναθέτει με μυστική ψηφοφορία σε πέντε (5) από τα μέλη του την διαχείριση και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτού.
ΑΡΘΡΟ 12
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσόρερες από τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις, ή καθυστερεί την πληρωμή των εισφορών του περισσότερο από (3) τρεις μήνες, αντικαθίσταται αυτοδίκαια από τον κατά σειρά επιλαχόντα σύμβουλο του συνδυασμού που αυτό ανήκει. Αν το μέλος που αντικαθίσταται εξελέγη από το ψηφοδέλτιο των μεμονωμένων υποψηφίων, τον αντικαθιστά επιλαχών σύμβουλος από τον πλειοψηφίσαντα συνδυασμό.
Το ίδιο συμβάινει και σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. οπότε καλείται για αναπλήρωσή του από τον Πρόεδρο ο κατά σειρά επιλαχών από το συνδυασμό του παραιτηθέντος, ή από τον πλειοψηφίσαντα συνδυασμό κατά τα ανωτέρω.
Σε περίπτωση άρνησης να αναπληρώσουν την κενή θέση όλοι οι υποψήφιοι του συγκεκριμένου συνδυασμού το Δ.Σ. αποφασίζει νόμιμα εάν υπάρχει απαρτία. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η αναπλήρωση των κενών εδρών γίνεται με εκλογές που διενεργούνται μέσα σε ένα μήνα από την οριστική κένωση των εδρών.
ΑΡΘΡΟ 13
Πρόεδρος: Ο πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα εκπροσωπεί το Συνδικάτο στα Δικαστήρια και σε όλες τις Δημόσιες Αρχές, εργοδοτικές Επιχειρήσεις και γενικά σε όλες τις σχέσεις και διαφορές αυτού.
Συγκαλεί μαζί με το ΓΓ το Δ.Σ., προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις δίνει το λόγο κατά σειρά σε όσους τον ζητούν και τον αφαιρεί από τους παρεκτρεπομένους, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων του Δ.Σ. θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφει μαζί με τον ΓΓ, όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμής και τα πρακτικά του Δ.Σ. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνουν κατά σειρά οι Αντιπρόεδροι.
ΑΡΘΡΟ 14
Αντιπρόεδροι: Ο Α΄ αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Β΄ Αντιπρόεδρο, έχοντας όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Προέδρου κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης.
ΑΡΘΡΟ 15
1. Γενικός Γραμματέας: Ο ΓΓ διευθύνει το γραφείο του Συνδικάτου, φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα αυτού, τηρεί το βιβλίο μητρώου μελών και το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συζητήσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του Συνδικάτου και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ., το οποίο και συγκαλεί μαζί με τον Πρόεδρο. Εκπροσωπεί μαζί με τον Πρόεδρο το Συνδικάτο στα Δικαστήρια και σε όλες τις Δημόσιες Αρχές, εργοδοτικές Επιχειρήσεις και γενικά σε όλες τις σχέσεις και διαφορές αυτού.
ΑΡΘΡΟ 16
Αναπληρωτής-Οργανωτικός Γεν. Γραμματέας: Ο Αναπληρωτής-Οργανωτικός Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί τα καθήκοντά του και έχει τα ίδια δικαιώματα με τον ΓΓ κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης. Επιπρόσθετα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και ορθή τήρηση όλων των βιβλίων του Συνδικάτου καθώς και για τη συνεργασία του Συνδικάτου με άλλες επαγγελματικές οργανώσεις.
ΑΡΘΡΟ 17
Ταμίας: Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Συνδικάτου και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε διαχειριστική ανωμαλία.
Με διπλότυπες αποδείξεις κάνει ο ίδιος προσωπικά όλες τις εισπράξεις του Συνδικάτου.
Ο Ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή με εντάλματα τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το ΓΓ και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Συνδικάτου.
Για κάθε πληρωμή χρηματικού ποσού πάνω από 300.000 δρχ. πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη απόφαση του Δ.Σ.
Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών και το βιβλίο περιουσίας του Συνδικάτου. Συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό του Συνδικάτου, οι οποίοι τίθενται για έγκριση στη Γεν. Συνέλευση και λογοδοτεί ενώπιον αυτής.
Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χρημάτων χωρίς ένταλμα.
Ο Ταμίας υποχρεούται να παρουσιάζει κάθε μήνα στο Δ.Σ. τη γενική κατάσταση του Ταμείου.
Ο Ταμίας στο τέλος κάθε μήνα, μετά την πληρωμή των υποχρεώσεων και αναγκαίων εξόδων του Συνδικάτου υποχρεούται να καταθέτει στο όνομα αυτού σε μία Τράπεζα, η οποία ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., τα χρήματα που απόμειναν μετά την πληρωμή των εξόδων από τις εισπράξεις του μηνός, μπορεί όμως να κρατεί στα χέρια του ποσό μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δρχ. για έκτακτες δαπάνες του Συνδικάτου. Ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται από τον Ταμία με ειδικό ένταλμα υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Ο Ταμίας φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους, όλα τα δικαιολογητικά εισπράξεων και πληρωμών, το βιβλιάριο καταθέσεων της Τράπεζας και γενικά κάθε παραστατικό στοιχείο της οικονομικής διαχείρισης του Συνδικάτου και θέτει αυτά, όπως και τα βιβλία του Ταμείου, στη διάθεση του Δ.Σ. και της ελεγκτικής επιτροπής, όποτε του ζητηθεί.
Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα μέλος του Δ.Σ., το οποίο είτε προτείνεται από τον Ταμία με δική του ευθύνη στο Δ.Σ. είτε διορίζεται απ’ευθείας από το Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 18
Έφορος: Ο έφορος είναι υπεύθυνος για την καλή διατήρηση της περιουσίας (κινητής και ακινήτου) του Συνδικάτου. Έχει ακόμη την ευθύνη για κάθε εκδήλωση του Συνδικάτου, μέσα ή έξω από τα γραφεία αυτού (σεμινάρια, διαλέξεις, εκδρομές κ.λπ.).
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 19
Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνδικάτου, εκφράζει τη βούληση των μελών, με δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Συνδικάτο δεσμεύοντας με τις αποφάσεις της και απόντα ή διαφωνούντα μέλη.
Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να παύσει αυτά, εάν αποδεδειγμένα υπάρχει σπουδαίος λόγος, ή αποδεικνύεται παράβαση των καθηκόντων αυτών.
Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη.
Η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τακτικά μία (1) φορά το χρόνο και μέσα στο πρώτο τρίμηνο από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης και έκτακτα όταν το Δ.Σ. κρίνει τούτο αναγκαίο διότι επιβάλλεται από συμφέρον του Συνδικάτου, ή ζητηθεί εγγράφως από το 1/20 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών του Συνδικάτου με έγγραφη αίτησή τους στο Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και αναγράφει στην ημερήσια διάταξη τα θέματα για τα οποία ζητήθηκε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία στην πρώτη σύγκλησή της αν παρίσταται το ολιγώτερο το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη, καλείται νέα Γ.Σ. με τα ίδια θέματα μετά την πάροδο πέντε (5) το ολιγώτερο και εντός δέκα (10) το αργότερο ημερών από τη σύγκληση της πρώτης, οπότε και απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν και κατά τη δεύτερη Γ.Σ. δεν διαπιστωθεί απαρτία συγκαλείται Τρίτη, μέσα σε οκτώ (8) το αργότερο ημέρες από τη δεύτερη, κατά την οποία υπάρχει απαρτία εάν παρίσταται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς εντάξει μελών.
Εάν και κατά την τρίτη επαναληπτική συνέλευση δεν διαπιστωθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Γεν. Συνέλευση μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών η οποία θεωρείται και πρώτη.
Της Γενικής Συνέλευσης προϊσταται ο Πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται από αυτήν με ανάταση του χεριού. Ταυτόχρονα και με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται ένας Γραμματέας ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της Γεν. Συνέλευσης που καταχωρούνται από τον ίδιο στο Βιβλίο των Πρακτικών της Γεν. Συνέλευσης και υπογράφονται από τον ίδιο τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού συν ένα των παρόντων μελών, ποτέ όμως δια βοής.
Κάθε ψηφοφορία που αφορά εκλογή συλλογικών οργάνων, αντιπροσώπων στις ενώσεις, θέματα εμπιστοσύνης για τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά γενικά ζητήματα καθώς και την κήρυξη απεργίας, διεξάγεται μυστικά.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. που αφορούν εκλογές πάσης φύσεως λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.
Σε κάθε άλλη περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Γ.Σ. τότε κατά τη δεύτερη Γεν. Συνέλευση (οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του Ό του αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών), εφόσον παρίσταται μόνο αυτός ο ελάχιστος αριθμός των μελών, οι αποφάσεις λαμβάνονται εγκύρως με πλειοψηφία των Ύ των παρόντων.
Για την λήψη απόφασης που αφορά τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση του Συνδικάτου, απαιτείται σύγκληση Ειδικής Γεν. Συνέλευσης στην οποία πρέπει να παρίσταται το μισό (1/2) των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Η Γενική Συνέλευση για την λήψη απόφασης σε θέματα που αφορούν κήρυξη απεργίας ή άλλες μορφές αγωνιστικών κινητοποιήσεων μπορεί να ορίσει την ψηφοφορία με κάλπες στους κατά τόπους χώρους εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 20
Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. με προσκλήσεις του Προέδρου, που υπογράφονται από αυτόν και τον Γεν. Γραμματέα. Η πρόσκληση για την Γεν. Συνέλευση με επιμέλεια του Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ., τοιχοκολλάται στα γραφεία του Σωματείου, ή δημοσιεύεται στην εφημερίδα του Συνδικάτου, εάν εκδίδεται, μπορεί όμως να δημοσιευθεί και σε μία ή περισσότερες ημερήσιες εφημερίδες.
Στην πρόσκληση αναγράφονται: α)ο τόπος, η ημέρα και ώρα της Γεν. Συνέλευσης, β)τα προς συζήτηση θέματα και γ)αν η συγκαλούμενη Γ.Σ. είναι πρώτη, δεύτερη, Τρίτη.
Συζήτηση για θέματα που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση, δεν επιτρέπεται.
ΑΡΘΡΟ 21
Στην Τακτική ετήσια Γεν. Συνέλευση, λογοδοτεί η Διοίκηση του Συνδικάτου και τίθεται για έγκριση η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. Επίσης τίθενται για έγκριση από τον Ταμία ο ισολογισμός και απολογισμός του προηγούμενου έτους καθώς και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους.
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 22
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου, που γίνεται τον 3ο χρόνο, εκλέγεται με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου πενταμελής (5 μελής) Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία διεξάγει τις αρχαιρεσίες του Συνδικάτου για την ανάδειξη Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων του Συνδικάτου στις ανώτερες ενώσεις.
Με απόφαση του Δ.Σ. και προς διευκόλυνση της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, μπορεί να συσταθούν παραρτήματα (εκλογικά τμήματα) στους χώρους αμαξοστασίων και γενικά στους χώρους εργασίας του ΟΑΣΑ και των θυγατρικών εταιρειών, οπότε στην ίδια Γ.Σ. εκλέγονται επίσης πενταμελείς (5 μελείς) εφορευτικές επιτροπές, για τα αντίστοιχα παραρτήματα.
Η εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και των περιφερειακών, γίνεται με απλή αναλογική, εφόσον υπάρχουν συνδυασμοί, και με τη βοήθεια τριμελούς ψηφοελεγκτικής επιτροπής που εκλέγεται από τη Γ.Σ. με ανάταση των χεριών.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετά την εκλογή της συνέρχεται υπό την προεδρία του δικαστικού αντιπροσώπου και εκλέγει μεταξύ των μελών της, ένα Γραμματέα καθορίζει δε με ανακοίνωσή της τον τόπο και χρόνο παραλαβής των αιτήσεων των υποψηφίων και γενικά ορίζει ότι είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Η Κεντρική Εφορευτική επιτροπή εποπτεύει τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και επιλύει κάθε ζήτημα που τυχόν προκύπτει ή που υποβάλλεται από τις περιφερειακές εφορευτικές επιτροπές.
Η απερχόμενη Διοίκηση του Συνδικάτου, είναι υποχρεωμένη να προσφέρει χωρίς χρονοτριβή ότι ήθελε ζητηθεί από την Εφορευτική Επιτροπη για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
Τα ίδια ισχύουν και με ανάλογο τρόπο και για τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων (περιφερειακές εφορευτικές επιτροπές).
Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών το ενωρίτερο και μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο από την εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
Όσοι επιθυμούν να μετέχουν στις αρχαιρεσίες ως υποψήφιοι, κατέρχονται σε συνδυασμούς ονομαζόμενους κατά την προτίμησή τους. Μεμονωμένες υποψηφιότητες εμφανίζονται υποχρεωτικά στις αρχαιρεσίες σε κοινό ψηφοδέλτιο με την ονομασία «Ψηφοδέλτιο Μεμονωμένων Υποψηφίων».
Ο συνδυασμός θεωρείται νόμιμα καταρτισμένος και μετέχει των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Δ.Σ., εάν οι αποτελούντες αυτόν είναι τουλάχιστον δεκαεπτά (17) υποψήφιοι. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους μεμονωμένους υποψηφίους. Ο αριθμός των υποψηφίων για τη Διοίκηση του Συνδικάτου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8/πλάσιο του αριθμού των μελών της Διοίκησης. Ο αριθμός των υποψηφίων για τις ανώτερες ενώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2/πλάσιο του αριθμού των αντιπροσώπων που εκλέγει το Συνδικάτο.
Ο αριθμός των υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή, δεν μπορεί να υπερβαίνει του δέκα (10).
Κάθε συνδυασμός αναγγέλεται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με έγγραφη δήλωση που υπογράφεται από όλους τους υποψηφίους και υποβάλλεται σε αυτή το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την διεξαγωγή των αρχαιρεσίων. Η δήλωση περιλαμβάνει την επωνυμία του συνδυασμού, η οποία μπορεί να είναι μία ή περισσότερες λέξεις, με ή χωρίς σήμα, τα ονοματεπώνυμα όσων μετέχουν στο συνδυασμό με τη σειρά που καθορίζεται μεταξύ των υποψηφίων και την πρόταση να κατέλθουν από κοινού στις αρχαιρεσίες.
Η ανακήρυξη των υποψηφίων και η γνωστοποίηση των συνδυασμών γίνεται με πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής το οποίο τοιχοκολλάται στον τόπο των αρχαιρεσιών και στα γραφεία του Συνδικάτου τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών.
Ο τόπος των εκλογών και τα εκλογικά τμήματα,μ ορίζονται με επιμέλεια του Δ.Σ. του Συνδικάτου, με τρόπο που να διευκολύνει τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Στην περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται ο κατάλληλος χώρος στα παραρτήματα (τόπους εργασίας κατά τα ανωτέρω), τότε μπορεί οι αρχαιρεσίες να διενεργηθούν στην έδρα της Διοίκησης του Συνδικάτου, από την αντίστοιχη περιφερειακή εφορευτική επιτροπή, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο όπου θα αναγράφεται και το αντίστοιχο εκλογικό τμήμα, που αναλογεί στον κάθε τόπο εργασίας.
Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στις ενώσεις γίνονται μυστικά με ψηφοδέλτιο και διαρκούν δύο (2) ημέρες.
Η δαπάνη για την έκδοση των ψηφοδελτίων βαρύνει το Συνδικάτο, έχει όμως δικαίωμα κάθε συνδυασμός να εκδίδει πανομοιότυπα ψηφοδέλτια με δική του δαπάνη.
Τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού εκτυπώνονται με μέριμνα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, έχουν χρώμα λευκό για την εκλογή της Διοίκησης και μπλε για τις δευτεροβάθμιες ενώσεις.
Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή της Διοίκησης και την Ελεγκτική Επιτροπή είναι διαχωρισμένα.
Στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού αναγράφεται στην επικεφαλίδα η επωνυμία αυτού και το τυχόν σήμα που έχει.
Τα ψηφοδέλτια εκδίδονται με τη φροντίδα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
Κάθε μέλος του Συνδικάτου που έχει δικαίωμα ψήφου, προσέρχεται στον τόπο της ψηφοφορίας και αφού πιστοποιηθεί η ταυτότητα του από την εφορευτική επιτροπή με επίδειξη της ταυτότητας του Συνδικάτου, ή της αστυνομικής, υπογράφει στο βιβλίο ή την κατάσταση των δικαιουμένων να λάβουν μέρος στην ψηφοφορία, σε ειδική στήλη απέναντι από το όνομά του, κατόπιν παραλαμβάνει από την εφορευτική επιτροπή σφραγισμένο, με την σφραγίδα του Συνδικάτου, ή ειδική σφραγίδα των εκλογών, φάκελλο και τα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών, δηλαδή ένα από κάθε συνδυασμό.
Αν ο ψηφοφόρος είναι από πριν εφοδιασμένος με ψηφοδέλτιο του συνδυασμού προτίμησής του, είναι και πάλι υποχρεωμένος να παραλάβει από την εφορευτική επιτροπή τα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων.
Μετά ο ψηφοφόρος αποσύρεται σε παραβάν και ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα.
Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει ένα μόνο συνδυασμό και από τους υποψηφίους αυτού, με σταυρό προτίμησης ο οποίος τίθεται πριν ή μετά από το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων.
Σε κάθε ψηφοδέλτιο τίθενται μέχρι τόσοι σταυροί προτίμησης όσες είναι οι προβλεπόμενες έδρες για κάθε αξίωμα. Εάν βρεθούν σε ψηφοδέλτια περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους προβλεπόμενους είναι άκυρα ως προς τους σταυρούς και εφόσον υπάρχουν συνδυασμοί, μετρούν μόνο για τον συνδυασμό.
Οι κάλπες για την εκλογή των οργάνων του Συνδικάτου και των αντιπροσώπων για τις δευτεροβάθμιες ενώσεις είναι διαφορετικές.
Οι εφορευτικές επιτροπές μετά το πέρας της ψηφοφρίας κάνουν τη διαλογή από τις κάλπες που αφορούν στην εκλογή των οργάνων του Συνδικάτου και των αντιπροσώπων για τις δευτεροβάθμιες ενώσεις και αφού καταμετρήσουν τα ψηφοδέλτια και ελέγξουν την εγκυρότητα των φακέλλων τους, αποσφραγίζουν αυτούς και καταμετρούν τις ψήφους των συνδυασμών. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος θέτει σε κάθε καταμετρούμενο ψηφοδέλτιο την υπογραφή του.
Στη συνέχεια γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος για τα αξιώματα. Για όλες αυτές τις ενέργειες τους οι εφορευτικές επιτροπές, συντάσσουν σχετικά πρακτικά.
Τέλος παραδίδουν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μέσα σε σάκο σφραγισμένο:
α) την ονομαστική κατάσταση των ψηφισάντων,
β) όλα τα καταμετρημένα ψηφοδέλτια και
γ) τα σχετικά πρακτικά που έχουν συνταχθεί.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με επικεφαλής δικαστικό αντιπρόσωπο, ως Πρόεδρό της, παραλαμβάνει τους σάκους όλων των εκλογικών τμημάτων και αφού ελέγξει το περιεχόμενο κάθε σάκου, προβαίνει στην ανακύρηξη των εκλεγέντων για τα όργανα του Συνδικάτου και των αντιπροσώπων για τις δευτεροβάθμιες ενώσεις.
Οι έδρες του συλλογικού οργάνου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στο άθροισμα των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
Εκλογικό μέτρο είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των καταμετρηθέντων εγκύρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών του εκλεγόμενου συλλογικού οργάνου.
Σε περίπτωση που μετά την κατανομή μείνουν αδιάθετες έδρες αυτές κατανέμονται σε ισάριθμους συνδυασμούς ή σε μεμονωμένους υποψηφίους που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο υπόλοιπο, στην περίπτωση δε που απομείνει μία έδρα για κατανομή, αυτή κατανέμεται στο συνδυασμό που εμφανίζει το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.
Σε περίπτωση που μένει έδρα αδιάθετη και ισοψηφούν συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι, η έδρα κατανέμεται στο συνδυασμό ή στον υποψήφιο που δεν έλαβε καμμία έδρα από την πρώτη κατανομή.
Οι έδρες που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό λαμβάνονται από τους υποψηφίους αυτού οι οποίοι συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά επιτυχίας.
Όσοι υποψήφιοι εκλεγούν κατά τον τρόπο που ορίζεται αποτελούν τα τακτικά μέλη του συλλογικού οργάνου, οι υπόλοιποι δε τα αναπληρωματικά («επιλαχόντες») κάθε συνδυασμού που αναπληρούν κατά τη σειρά επιτυχίας τους σε περίπτωση παραίτησης, αντικατάστασης, διαγραφής ή θανάτου, τα τακτικά μέλη.
Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων του αυτού συνδυασμού διενεργείται κλήρωση από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, κατά την οποία παρίσταται και ο αντιπρόσωπος του συνδυασμού.
Κάθε συνδυασμός υποψηφίων έχει το δικαίωμα να ορίσει μέχρι την προηγουμένη των αρχαιρεσιών έναν αντιπρόσωπό του, από τα μέλη του Συνδικάτου, και μέχρι δύο (2) αναπληρωματικούς αυτού με δήλωσή του στην εφορευτική επιτροπή.
Αντιπρόσωποι μπορούν να είναι και οι ίδιοι οι υποψήφιοι. Οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν και να ενημερώνονται για την προπαρασκευή των αρχαιρεσιών από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις αυτής και να παίρνουν μέρος στις συζητήσεις, να υποβάλουν προτάσεις χωρίς το δικαίωμα ψήφου, να παρευρίσκονται στις αρχαιρεσίες από την έναρξη μέχρι την λήξη τους να υποβάλλουν ενστάσεις κατά τις τυχόν κακής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών επί των οποίων αποφασίζει η κάθε εφορευτική επιτροπή και κρίνει τελικώς η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
Οι αντιπρόσωποι υπογράφουν το πρακτικό που συντάσσει μετά τη λήξη των αρχαιρεσιών η εφορευτική επιτροπή, στο οποίο και μπορούν να διατυπώσουν τυχόν παρατηρήσεις τους.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 23
Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Συνδικάτου ασκείται από πενταμελή (5/μελή) ελεγκτική επιτροπή εκλογή της οποίας γίνεται από τη Γ.Σ. για ίση περίοδο θητείας με εκείνη του Δ.Σ., ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. και με τον ίδιο τρόπο και εκλογικό σύστημα.
Η ελεγκτική επιτροπή, ασκεί τις αρμοδιότητές της συλλογικά, μπορεί όμως να εξουσιοδοτεί ένα μέλος της για ενέργεια ειδικού ελέγχου ή για την επιχείρηση ορισμένων διαχειριστικών πράξεων. Συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη αυτής.
Η Ε.Ε. έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση των βιβλίων και των δικαιολογητικών εισπράξεων και πληρωμών του Συνδικάτου.
Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Δ.Σ. την οποία υποβάλλει υπό έλεγχο στην Γεν. Συνέλευση.
ΠΟΡΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ
ΑΡΘΡΟ 24
Οι πόροι του Συνδικάτου είναι το δικαίωμα εγγραφής, οι μηνιαίες εισφορές των μελών, οι εθελοντικές εισφορές και οι έκτακτες εισφορές που μπορεί να ορίζει η Γεν. Συνέλευση για την επιτυχία των σκοπών του Συνδικάτου.
Με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να αυζομειώνονται οι τακτικές εισφορές.
Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις προς το Συνδικάτο γίνονται πάντοτε επώνυμα.
Οι εισπράξεις του Συνδικάτου, γίνονται με διπλότυπες αποδείξεις σφραγισμένες με τη σφραγίδα του και υπογραφόμενες από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.
ΑΡΘΡΟ 25
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου και λήγει την 31η Ιανουαρίου κάθε χρόνου. Ο ισολογισμός, απολογισμός και προϋπολογισμός, συντάσσονται για κάθε χρόνο χωριστά.
ΑΡΘΡΟ 26
Για την εγγραφή του Συνδικάτου σε ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα, (Ομοσπονδία, Εργατικό Κέντρο κ.λπ.), ή για αποχώρηση από αυτά, απαιτείται απόφαση Γεν. Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 27
Το Συνδικάτο διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. των μελών η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία του ½ των μελών και πλειοψηφία των Ύ των παρόντων.
Μετά τη διάλυση του Συνδικάτου ακολουθεί εκκαθάριση της περιουσίας του και το ενεργητικό υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται πριν ή συγχρόνως με αυτήν της διάλυσης, για νόμιμο ή ηθικό σκοπό, ουδέποτε όμως διανέμεται στα μέλη του. Μετά τη διάλυση το αρχείο παραδίδεται στη ΓΣΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 28
Αποζημίωση για ημεραργίες ή μηνιαία αποζημίωση χορηγείται μόνο στον Πρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και στον Ταμία του Συνδικάτου, ή και σε άλλα μέλη της Διοίκησης μετά από απόφαση του Δ.Σ. Η αποζημίωση για κάθε ημεραργία είναι ίση με το 1/25 τουλάχιστον των συνολικών αποδοχών των δικαιούχων.
ΑΡΘΡΟ 29
Το Συνδικάτο έχει λάβαρο και σφραγίδα κυκλική που στην περιφέρειά της αναγράφεται η επωνυμία του και στο μέσον ΟΑΣΑ.
ΑΡΘΡΟ 30
Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 30 άρθρα συντάχθηκε και εγκρίθηκε στην Αθήνα κατά την Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών της 28ης Δεκεμβρίου 1993 και υπογράφεται από όλους τους ιδρυτές.
ΑΘΗΝΑ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
ΚΟΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΞΥΔΗΣ ΚΩΝ.
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ.
ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ.
ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΒΛΑΣΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ.
ΛΟΓΓΟΒΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο του καταστατικού του παρόντος σωματείου το οποίο εγκρίθηκε δυνάμει της 495/1994 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αυξ. αρ. 19362 ειδ. 4770/94.
Αθήνα 17 Μαρτίου 1994
Ο Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Για τη νόμιμο σήμανση και την έκδοσή του
κατά τη σειρά της παραγγελίας.
Αθήνα 17 Μαρτίου 1994
ο Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΣ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: