ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Εξυγίανση, Αναδιάρθρωση και Ανάπτυξη των Αστικών Συγκοινωνιών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Εξυγίανση, Αναδιάρθρωση και Ανάπτυξη των Αστικών Συγκοινωνιών
Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΣΗ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΝ ΔΗΜΟΣΙΝ ΣΥΓΚΟΙΝΝΙΝ
Άρθρο 1
Αναδιάρθρωση Δημοσίων Αστικών Συγκοινωνιών –
Μετασχηματισμός εταιρειών
1. Οι δημόσιες συγκοινωνίες εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, όπως
αυτή ορίζεται στο νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» πλην νήσων, οι
οποίες εξυπηρετούν το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, αναδιαρθρώνονται
σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα
Νόμο.
Όπου στον παρόντα Νόμο γίνεται μνεία στον «Όμιλο ΟΑΣΑ» ή στις
«Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ» νοούνται ο ΟΑΣΑ και οι εταιρείες της παρ. 1
του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου.
2. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης της κείμενης
νομοθεσίας και προκειμένου να εξυπηρετηθεί το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον
που συνίσταται στην αποδοτικότερη λειτουργία των ακόλουθων φορέων –
εταιρειών προς όφελος του επιβατικού κοινού και της Εθνικής Οικονομίας με
την παράλληλη τεχνικοοικονομική εξυγίανσή τους, οι εταιρείες «ΑΝ(ΝΥΜΗ
ΣΥΓΚΟΙΝ(ΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚ(Ν ΛΕ(ΦΟΡΕΙ(Ν» με Αριθμό
Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 31381/002/Β/94/0206 (εφεξής «ΕΘΕΛ»),
«ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕ(ΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝ(Ν ΠΕΙΡΑΙ(Σ
ΑΝ(ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών
99108/098/Β/86/0004 (εφεξής «ΗΛΠΑΠ»), «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝ(ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων
2
Εταιρειών 48261/001/Β/01/0109 (εφεξής «ΑΜΕΛ»), «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝ(Ν ΠΕΙΡΑΙ(Σ ΑΝ(ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αριθμό
Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 03151/098/Β/86/0003 (εφεξής «ΗΣΑΠ»), και
«ΤΡΑΜ ΑΝ(ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΤΡΑΜ») με Αριθμό Μητρώου
Ανωνύμων Εταιρειών 48374/1ΝΤ/Β/01/0259 μετασχηματίζονται κατά τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου.
3. Οι μετοχές της ΑΜΕΛ που ανήκουν στην εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»
με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 24623/001/Β/91/0105
μεταβιβάζονται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διατύπωσης και
άνευ τιμήματος στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚ(Ν ΣΥΓΚΟΙΝ(ΝΙ(Ν
ΑΘΗΝ(Ν ΑΝ(ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών
99170/098/Β/93/0001 («ΟΑΣΑ»). Οι μετοχές της ΤΡΑΜ που ανήκουν στην
ως άνω εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» μεταβιβάζονται από τη δημοσίευση
του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αυτοδικαίως, χωρίς την
τήρηση οποιασδήποτε διατύπωσης και άνευ τιμήματος στον ΟΑΣΑ. Η μία
μετοχή που κατέχει ο Δήμος Αγ. Ιωάννη Ρέντη στην ΕΘΕΛ μεταβιβάζεται από
τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αυτοδικαίως,
χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διατύπωσης και άνευ τιμήματος στον ΟΑΣΑ.
Οι μεταβιβάσεις μετοχών της παρούσας παραγράφου απαλλάσσονται από
την καταβολή φόρου μεταβίβασης ή οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους ή
άλλης επιβάρυνσης για οποιαδήποτε εταιρεία. Μετά την συντέλεση των
μεταβιβάσεων των προηγούμενων εδαφίων με τη δημοσίευση του παρόντος
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο ΟΑΣΑ ως μοναδικός μέτοχος των
ΤΡΑΜ, ΕΘΕΛ και ΑΜΕΛ ασκεί μόνος του όλα τα δικαιώματα του μετόχου στις
Γενικές Συνελεύσεις των εν λόγω εταιρειών.
4. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
(α) Εντός προθεσμίας ενός (1) έτους, είναι δυνατή η έκδοση απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, δυνάμει
της οποίας μεταβιβάζονται από την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» προς την
ΑΜΕΛ ή στην εταιρεία της περ. β΄ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου,
άνευ ανταλλάγματος, το σύνολο του τροχαίου και λοιπού υλικού, το οποίο
3
χρησιμοποιεί η ΑΜΕΛ για την άσκηση της δραστηριότητάς της. Με την εν
λόγω απόφαση μπορεί να καθορίζεται και κάθε σχετικό με την μεταβίβαση
θέμα και λεπτομέρεια καθώς και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την
τυχόν απαιτούμενη συναίνεση στην εν λόγω μεταβίβαση από τους πιστωτές
της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», οι οποίοι διατηρούν εμπράγματες ασφάλειες επί
των μεταβιβασθησομένων περιουσιακών στοιχείων. Η εν λόγω μεταβίβαση
απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους ή άλλης επιβαρύνσεως πάσης φύσεως
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.
(β) Η Εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» δύναται να παραχωρεί
οποτεδήποτε σταθμούς ή / και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά της στοιχεία
στην ΑΜΕΛ ή στην εταιρεία της περ. β΄ της παραγράφου 5 του παρόντος με
συμφωνίες προς εκμετάλλευση.
5. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
(α) η ΕΘΕΛ τίθεται σε διαδικασία συγχώνευσης με τον ΗΛΠΑΠ με
απορρόφηση του τελευταίου από την πρώτη. Με την συντέλεση της
συγχώνευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, η ΕΘΕΛ
μετονομάζεται σε «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝ(ΝΙΕΣ ΑΝ(ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής
«ΟΣΥ»).
(β) η ΑΜΕΛ τίθεται σε διαδικασία συγχώνευσης με τον ΗΣΑΠ και την
ΤΡΑΜ με απορρόφηση των τελευταίων από την πρώτη. Με την συντέλεση της
συγχώνευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, η ΑΜΕΛ
μετονομάζεται σε «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝ(ΝΙΕΣ ΑΝ(ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(εφεξής «ΣΤΑΣΥ»).
6. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο συγχωνεύσεις λαμβάνουν χώρα
κατά τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν.
2190/2910, όπως ισχύουν, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
(α) Η διαδικασία της συγχώνευσης κινείται με τη δημοσίευση του
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς να απαιτείται προς τούτο
η λήψη απόφασης από οποιοδήποτε εταιρικό όργανο των
μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή οποιαδήποτε άλλη πράξη από οποιαδήποτε
αρχή.
4
(β) Οι Ισολογισμοί Μετασχηματισμού του Ν. 2166/1993 καταρτίζονται
με ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων τους με ημερομηνία μετασχηματισμού
οποιαδήποτε ημερομηνία στο χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι την 28.2.2010.
(γ) Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), στις οποίες
υπάγονται οι Φορείς, συντάσσουν την έκθεση του άρθρου 3 παρ. 2 Ν.
2166/1993 το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών με βάση τους ανωτέρω
Ισολογισμούς Μετασχηματισμού, με ευθύνη του Προϊσταμένου της εκάστοτε
Δ.Ο.Υ. Οι εν λόγω εκθέσεις εγκρίνονται οριστικά από τις Γενικές Συνελεύσεις
των μετασχηματιζόμενων εταιρειών εντός πέντε (5) ημερών από την
κατάρτισή τους.
(δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων καταρτίζεται πράξη συγχώνευσης, η οποία έχει το
περιεχόμενο της παραγράφου 2 του Άρθρου 69 Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός
ισχύει, και καταχωρίζεται αμελλητί και χωρίς έλεγχο στο αρμόδιο για κάθε
μετασχηματιζόμενη εταιρεία Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύεται
σε περίληψη στο Φ.Ε.Κ. Με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών συντελείται η συγχώνευση και επέρχονται τα αποτελέσματα του
άρθρου 75 ΚΝ 2190/1920.
(ε) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2166/1993 και του
Ν. 2190/1920, στο μέτρο που δεν είναι αντίθετες προς τις ρυθμίσεις του
παρόντος Κεφαλαίου.
7. Μετά την συντέλεση της διαδικασίας συγχώνευσης κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου οι αρμοδιότητες εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου στην
περιοχή που ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου ασκούνται ως εξής:
(α) από την ΟΣΥ με τα μέσα οδικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία,
ηλεκτροκίνητα λεωφορεία – τρόλλευ και λοιπά μέσα οδικής μεταφοράς),
(β) από την ΣΤΑΣΥ με τα (επίγεια και υπόγεια) μέσα σταθερής τροχιάς
(αστικοί σιδηρόδρομοι, τροχιόδρομοι – τραμ και λοιπά μέσα σταθερής
τροχιάς), και
(γ) από τις λοιπές Ε.Π.Σ.Ε. του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.
5
8. Τα εταιρικά όργανα των φορέων που μετασχηματίζονται κατά το παρόν
άρθρο λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να προσαρμοστούν οι
καταστατικές ρυθμίσεις των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ στις ανωτέρω αρμοδιότητές τους.
9. Οποιεσδήποτε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν καθ’
οιονδήποτε τρόπο στις ενέργειες του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται,
εφ’ όσον είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 2
Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων –
Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις
1. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα ενοχικά και εμπράγματα, των
εταιρειών που απορροφούνται μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς την
τήρηση οποιωνδήποτε άλλων διατυπώσεων, με την ολοκλήρωση της
συγχώνευσής τους, στις απορροφούσες ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, ακόμη και εάν δεν
περιγράφονται επακριβώς στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται
σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 6 του προηγούμενου άρθρου. Για τη
μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των απορροφούμενων εταιρειών,
συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, στις ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, δεν απαιτούνται
οποιεσδήποτε διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις,
πιστοποιητικά ή σχεδιαγράμματα. Επίσης, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης
φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Προκειμένου περί οχημάτων δεν απαιτείται η
μεταφορά των σχετικών αδειών κυκλοφορίας στο όνομα των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.
2. Στην περίπτωση που από την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται
σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 6 του προηγούμενου άρθρου ή το
Καταστατικό δεν προκύπτει η ταυτότητα των ακινήτων και των εμπραγμάτων
δικαιωμάτων, που μεταβιβάζονται στις ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, καταχωρείται στα
οικεία βιβλία μεταγραφών / κτηματολογικά φύλλα απόσπασμα της εν λόγω
κοινής υπουργικής απόφασης ή του Καταστατικού, στο οποίο μνημονεύονται
τα στοιχεία αυτά. Εάν οι απορροφούμενες εταιρείες έχουν τίτλους κυριότητας
ακινήτων ή σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, οι οποίοι δεν
6
έχουν μεταγραφεί στα οικεία βιβλία μεταγραφών / κτηματολογικά φύλλα, οι
ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ μπορούν να ζητήσουν τη μεταγραφή αυτών στο όνομά τους.
Κανένας φόρος, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ
του Δημοσίου ή τρίτου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση δεν οφείλεται από
τους φορείς που απορροφούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος ή τις ΟΣΥ
και ΣΤΑΣΥ για οποιαδήποτε μεταγραφή που αφορά στην διαδοχή των ΟΣΥ
και ΣΤΑΣΥ στην θέση των φορέων που απορροφούνται στα οικεία βιβλία /
κτηματολογικά φύλλα.
3. Το Καταστατικό, η εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων,
συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, των εταιρειών που απορροφούνται
κατά το άρθρο 1, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή
μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγματου ενοχικού ή άλλου δικαιώματος,
οι μετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των
συγχωνευομένων εταιρειών κατά το άρθρο 1, η συμμετοχή στο κεφάλαιο των
ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, όπως προκύπτει μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης,
καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη
συγχώνευση, την τροποποίηση του Καταστατικού των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, η
δημοσίευση αυτών στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή
στα βιβλία μεταγραφών των οικείων Υποθηκοφυλακείων / Κτηματολογικών
Γραφείων εμπραγμάτων δικαιωμάτων πάσης φύσεως απαλλάσσονται παντός
φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος
υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και
ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων.
Τα δικαιώματα και οι αμοιβές των Υποθηκοφυλάκων / Κτηματολογικών
Γραφείων για όλες τις παραπάνω συμβάσεις, πράξεις ή συμφωνίες
ανέρχονται σε ποσοστό 5% των εκάστοτε προβλεπομένων.
4. Εξαιρετικώς και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως οι
συγχωνευόμενες εταιρείες απαλλάσσονται της υποχρεώσεως προσκόμισης
αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το
Δημόσιο, καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για οφειλές
7
προς Ι.Κ.Α., ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής
ασφάλισης, για όλες τις συναλλαγές, πράξεις και ενέργειες, για τις οποίες
απαιτείται κατά νόμον η προσκόμιση των πιο πάνω αποδεικτικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Άρθρο 3
Διαγραφή χρεών – Επενδυτικά προγράμματα
Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου – Λοιπά ευεργετήματα
1. Τα χρέη των συγχωνευομένων εταιρειών έναντι του Δημοσίου, τα οποία θα
αποτελέσουν χρέη των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ μετά την ολοκλήρωση της
συγχώνευσης, διαγράφονται από τις οικονομικές καταστάσεις τους και
μεταφέρονται ως έχουν στον κρατικό προϋπολογισμό. Ειδικότερα κατά την
ημερομηνία ολοκλήρωσης των μετασχηματισμών των εταιρειών, το Ελληνικό
Δημόσιο, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών αναλαμβάνει το υπόλοιπο του
υφιστάμενου οφειλόμενου τραπεζικού δανεισμού (κεφάλαιο και
τοκοχρεολύσιο) των εταιρειών.
2. Τα επενδυτικά προγράμματα του Ομίλου ΟΑΣΑ εγκρίνονται μετά από
εισήγηση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων από την
Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ, η οποία καθορίζει και τις πηγές για την
χρηματοδότηση των επενδύσεων.
3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ απαλλάσσονται
από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου υπέρ του Δημοσίου και τρίτων. Οι
διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για χρέη των φορέων που απορροφούνται,
τα οποία είχαν δημιουργηθεί κατά το προ της ολοκληρώσεως της
συγχωνεύσεως διάστημα και δεν είχαν προηγουμένως κεφαλαιοποιηθεί.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρέχεται η εγγύηση
ή αντεγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ μετά την
ολοκλήρωση της συγχώνευσης για τη σύναψη, κατάρτιση, ανάληψη,
διακανονισμό ή εξόφληση δανείων και πάσης φύσεως πιστώσεων στο
εσωτερικό ή το εξωτερικό.
8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΟΡΓΑΝΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΝ ΔΗΜΟΣΙΝ ΣΥΓΚΟΙΝΝΙΝ
Αρθρο 4
Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ)
1. Ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο
συντονισμός, και ο έλεγχος του συγκοινωνιακού έργου των μέσων (επίγειων
και υπόγειων) μαζικής μεταφοράς στην περιοχή της παρ. 1 του άρθρου 1 του
παρόντος Νόμου ανήκουν στον ΟΑΣΑ.
2. (α) Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή αρμοδιότητας του
ΟΑΣΑ με μέσα μαζικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα
λεωφορεία – τρόλλεϋ, αστικοί σιδηρόδρομοι, τροχιόδρομοι – τραμ – μετρό)
διενεργείται από τις Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ).
ΕΠΣΕ κατά τον παρόντα Νόμο είναι η εταιρεία «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.»
(ΟΣΥ) και η εταιρεία «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΣΤΑΣΥ)», καθώς και
όλοι οι πάροχοι δημόσιας συγκοινωνίας που λειτουργούν στην Περιφέρεια
Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των φορέων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο και των Κοινών Ταμείων
Είσπραξης Λεωφορείων (ΚΤΕΛ), καθώς επίσης και κάθε εταιρεία που θα
ιδρυθεί από τον Ο.Α.Σ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων αα’ και ββ’
της περίπτωσης κβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, ή
οποιοδήποτε άλλο φορέα που θα παρέχει στο μέλλον έργο δημόσιων
συγκοινωνιών.
(β) Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στον
Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) και τις θυγατρικές του. Η
εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΒΑΤ(Ν ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝ(ΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(εφεξής «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.») και γενικώς οι πάροχοι σιδηροδρομικού έργου
συνεργάζονται με τον Ο.Α.Σ.Α. ως προς το σχεδιασμό και προγραμματισμό
του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται στη γεωγραφική περιοχή
αρμοδιότητάς του από τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο. Οι διατάξεις του
9
παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται επίσης στις εταιρείες υποδομής και
εκμετάλλευσης του λοιπού σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.
(γ) Οι ΕΠΣΕ αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που
υπηρετούν σκοπούς κοινής ωφέλειας, λειτουργούν με βάση τους κανόνες της
ιδιωτικής οικονομίας, συντονίζονται και ελέγχονται από τον ΟΑΣΑ και
διέπονται από τον παρόντα νόμο και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί
ανωνύμων εταιρειών. Η επωνυμία και κάθε διακριτικό στοιχείο των ΕΠΣΕ
απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν ως εταιρική επωνυμία, σήμα ή διακριτικός
τίτλος οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
3. Για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου ο ΟΑΣΑ συμβάλλεται με τις
ΕΠΣΕ, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 του παρόντος Νόμου.
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Συγκοινωνιακών Φορέων
Δείκτες λειτουργίας
1. Στις αρμοδιότητες του ΟΑΣΑ περιλαμβάνονται:
α. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο προγραμματισμός και ο συντονισμός
παροχής του συγκοινωνιακού έργου με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς
(επίγεια και υπόγεια) στην περιοχή αρμοδιότητάς του με ιδιαίτερη μέριμνα για
την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την ποιότητα ζωής.
β. Ο έλεγχος και η επίβλεψη των ΕΠΣΕ.
γ. Η κατανομή του συγκοινωνιακού έργου στις ΕΠΣΕ που λειτουργούν
στην περιοχή αρμοδιότητάς του και ο συντονισμός αυτών.
δ. Η ανάθεση και επίβλεψη συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών
μελετών δημοσίων συγκοινωνιών στην Περιφέρεια Αττικής για την
εξυπηρέτηση του έργου του. Ειδικά όσον αφορά την ανάπτυξη και επέκταση
του δικτύου αστικού σιδηροδρόμου και ΤΡΑΜ στην Περιφέρεια Αττικής τα
έργα εκτελούνται από την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.».
ε. Η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τη διεξαγωγή των δημόσιων
συγκοινωνιών στην περιοχή της αρμοδιότητάς του και κυρίως ο καθορισμός,
10
η κατάργηση και η επέκταση των γραμμών, ο καθορισμός των διαδρομών και
δρομολογίων, των αφετηριών, των τερμάτων και των στάσεων κάθε γραμμής.
στ. Η έγκριση του τύπου, της μορφής, της θέσης, της διάταξης και της
εγκατάστασης των στεγάστρων των στάσεων, που εγκαθίστανται από τις
ΕΠΣΕ, καθώς και άλλους φορείς ή οργανισμούς. Οι προδιαγραφές
εγκατάστασης στάσεων, σταθμαρχείων ή άλλων εγκαταστάσεων
εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού θα καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Για την εγκατάσταση από
τον ΟΑΣΑ ή τις ΕΠΣΕ, στάσεων, στεγάστρων, σταθμαρχείων, εποπτείων,
εκδοτηρίων εισιτηρίων, κουβουκλίων αναμονής οδηγών και άλλων συναφών
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του συγκοινωνιακού έργου, εντός της περιοχής
αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, δεν απαιτείται άλλη προηγούμενη έγκριση ή άδεια από
την Περιφέρεια, τους Δήμους ή άλλη Δημόσια Αρχή.
Σε περίπτωση που άλλοι φορείς ή οργανισμοί στις καθοριζόμενες από τον
ΟΑΣΑ στάσεις και αφετηρίες εγκαθιστούν στέγαστρα, εκτός της
αναφερόμενης ως άνω έγκρισης του τύπου, της μορφής και της διάταξης
αυτών απαιτείται επιπλέον προηγούμενη άδεια εγκατάστασης, η οποία
χορηγείται από τον ΟΑΣΑ. Σε περίπτωση τροποποίησης των εν λόγω
στοιχείων από τον φορέα που εγκαθιστά το στέγαστρο απαιτείται νέα έγκριση
από τον ΟΑΣΑ.
ζ. Η κατάρτιση και ο έλεγχος των προγραμμάτων δρομολόγησης των
μέσων δημόσιας συγκοινωνίας.
η. Ο σχεδιασμός σταθμών μετεπιβίβασης μεταξύ των δημόσιων
συγκοινωνιακών μέσων, καθώς και μεταξύ ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων
και δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς.
θ. Η μελέτη μέτρων προτεραιότητας των δημόσιων μέσων μαζικής
μεταφοράς έναντι των λοιπών οχημάτων, η εισήγησή τους προς τον Υπουργό
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος εκδίδει σχετική υπουργική
απόφαση.
ι. Η εκπόνηση και εφαρμογή, στο οδικό δίκτυο από όπου διέρχονται
οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών, ρυθμίσεων που αφορούν τη λειτουργία
τους, μέτρων και μελετών, εγκατάστασης ειδικών σημάνσεων διαχωρισμού
των λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων από την υπόλοιπη
κυκλοφορία, σημάνσεων επί του οδοστρώματος για τις λεωφορειολωρίδες,
11
οριζόντιων και κατακόρυφων σημάνσεων στις αφετηρίες και στις στάσεις,
ειδικών διαμορφώσεων των πεζοδρομίων στις στάσεις και στις
διασταυρώσεις, τοποθέτησης κατακόρυφων πλαστικών κυλίνδρων στις
διασταυρώσεις όπου εμποδίζεται η στροφή των λεωφορείων και γενικά η
λήψη κάθε μέτρου που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία των
οχημάτων των αστικών συγκοινωνιών και την ασφαλή και άνετη διακίνηση
των επιβατών, μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής.
ια. Η απαλλοτρίωση των αναγκαίων χώρων για την επίτευξη των
σκοπών του ΟΑΣΑ. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνες του
ΟΑΣΑ με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων του Ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως εκάστοτε ισχύει.
ιβ. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τον Οργανισμό
Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας για τον καθορισμό των Χρήσεων Γης, λόγω της
άμεσης ή έμμεσης επίδρασης αυτών στην ανάπτυξη και παροχή των
συγκοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και η συνεργασία με την τοπική
αυτοδιοίκηση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την
ποιότητα ζωής.
ιγ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων εκμετάλλευσης των
εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου και η εισήγηση προς τον Υπουργό
Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων για τον καθορισμό του προσήκοντος
κομίστρου και τη χρηματοδότηση των επενδυτικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων τους.
ιδ. Η κατάρτιση πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου του ΟΑΣΑ, καθώς και
η έγκριση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ.
ιε. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των τύπων οχημάτων των
δημόσιων συγκοινωνιών, σε συνεργασία με τις ΕΠΣΕ και, ειδικώς για τα
οχήματα των μέσων σταθερής τροχιάς και με την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»
ιστ. Ο έλεγχος και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, προς τις
ΕΠΣΕ, σχετικά με την εκτέλεση του ανατιθέμενου σε αυτές έργου.
12
ιζ. Η προώθηση των πωλήσεων, ο προγραμματισμός, η είσπραξη και
οι έλεγχοι του κομίστρου.
ιη. Η σύναψη συμβάσεων με τις ΕΠΣΕ στις οποίες θα ορίζονται, μεταξύ
άλλων, το έργο και οι υποχρεώσεις των ΕΠΣΕ με βάση δείκτες έργου,
κόστους και ποιότητας, στους οποίους περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς τα
ελάχιστα προσφερόμενα οχηματοχιλιόμετρα, το ανώτατο επιτρεπτό
λειτουργικό κόστος ανά οχηματοχιλιόμετρο και ο κατώτερος επιτρεπτός
βαθμός ικανοποίησης πελατείας, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι δείκτες
εφαρμόζονται διεθνώς στα συγκοινωνιακά δεδομένα («Σύμβαση Παροχής
Συγκοινωνιακού Έργου»). Οι εν λόγω δείκτες περιλαμβάνονται στο εκάστοτε
ισχύον Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ομίλου ΟΑΣΑ. Στις ίδιες συμβάσεις θα
ορίζονται το ετήσιο αντάλλαγμα των ΕΠΣΕ για την παροχή του έργου καθώς
και οι κυρώσεις για τη μη τήρηση των συμφωνηθέντων εκ μέρους των ΕΠΣΕ.
Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
καθορίζονται Πρότυπα Σχέδια Συμβάσεων προς χρήση από τον ΟΑΣΑ και τις
ΕΠΣΕ σύμφωνα με την παρούσα περ. ιη΄.
Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων είναι
δυνατή η τροποποίηση ή / και αντικατάσταση των δεικτών έργου, κόστους και
ποιότητας, που αναφέρονται ανωτέρω και λαμβάνονται υπόψη για την
σύναψη συμβάσεων, η θέσπιση νέων ή περαιτέρω δεικτών, ο καθορισμός της
βαρύτητας εκάστου δείκτη καθώς και η ρύθμιση οποιασδήποτε τυχόν άλλης
λεπτομέρειας.
ιθ. Οι προδιαγραφές του επιπέδου εξυπηρέτησης των επιβατών,
λαμβάνοντας υπόψη και τη διαλειτουργικότητα των διαφορετικών
συγκοινωνιακών μέσων.
κ. Η εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διάθεση των, πάσης φύσεως,
περιουσιακών στοιχείων του.
κα. Η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, για την τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. στις οδούς διέλευσης των
μέσων μαζικής μεταφοράς και τις λεωφορειολωρίδες.
κβ. Μετά από έγκριση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων ο ΟΑΣΑ δύναται να:
13
αα) ιδρύει ανώνυμες εταιρίες για την παροχή συγκοινωνιακών
υπηρεσιών ή άλλων παρεμφερών προς τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες
του ιδίου και των ΕΠΣΕ υπηρεσιών,
ββ) αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου ενός ή περισσότερων από τις
Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ,
γγ) συμβάλλεται με την τοπική αυτοδιοίκηση ή νομικά πρόσωπα αυτών
με σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου.
κγ. Η γνώμη και η εισήγηση για την τροποποίηση του σχεδιασμού του
έργου που παρέχεται από τους συγκοινωνιακούς φορείς των Ο.Τ.Α. στην
περιοχή αρμοδιότητάς του, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται τούτο αναγκαίο από
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ για τον καλύτερο συντονισμό και
προγραμματισμό του εν γένει παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου. Οι ΟΤΑ ή
/ και οι συγκοινωνιακοί φορείς τους υποχρεούνται να κοινοποιούν στον ΟΑΣΑ
κάθε σχέδιο εφαρμογής ή τροποποίησης του συγκοινωνιακού έργου που
παρέχουν προς λήψη σύμφωνης γνώμης από τον ΟAΣΑ. Ο ΟΑΣΑ
υποχρεούται να διατυπώσει την γνώμη του εντός εξήντα (60) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν του σχεδίου εφαρμογής ή τροποποίησης του
συγκοινωνιακού έργου. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας
αυτής, θεωρείται ότι η γνώμη του ΟΑΣΑ είναι σύμφωνη. Σε κάθε περίπτωση,
η γνώμη του ΟΑΣΑ επί του κοινοποιούμενου σχεδίου ή, εφ’ όσον
αναλαμβάνει μόνος του πρωτοβουλία, η εισήγησή του για την τροποποίηση
του συγκοινωνιακού έργου είναι υποχρεωτικές για τον Ο.Τ.Α. ή / και τον
συγκοινωνιακό φορέα του Ο.Τ.Α. στον οποίο απευθύνονται.
κδ. Η συνεργασία με τους άλλους φορείς συγκοινωνιακού έργου στην
περιοχή αρμοδιότητάς του, όπως την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή άλλες σιδηροδσρομικές
εταιρίες που εκτελούν έργο Προαστικών μετακινήσεων και τα ΚΤΕΛ, για τον
καλύτερο συντονισμό του εν γένει παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου.
.
2. Στις αρμοδιότητες των Εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ περιλαμβάνονται ιδίως:
α. Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου σύμφωνα με το σχεδιασμό,
τον προγραμματισμό και την κατανομή αυτού από τον ΟΑΣΑ..
β. Η κατάρτιση των Επιχειρησιακών Σχεδίων και η υποβολή τους για
έγκριση στον ΟΑΣΑ.
14
γ. Η μελέτη, επίλυση και γενικά αντιμετώπιση κάθε προβλήματος
σχετικού με την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου που παρέχει καθεμία
από αυτές και η εισήγηση και υποβολή προτάσεων προς τον ΟΑΣΑ για τη
βελτίωση του προσφερόμενου συγκοινωνιακού έργου και την επίλυση
γενικότερων προβλημάτων συγκοινωνιακής πολιτικής.
δ. Η μελέτη, προμήθεια, συντήρηση, επισκευή, χρησιμοποίηση και
αξιοποίηση του τροχαίου και λοιπού υλικού τους σε συμφωνία με τα
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.
ε. Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων τους.
3. Ο ΟΑΣΑ και οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ θα εγκαταστήσουν εντός
πενταετίας από της θέσεως σε ισχύ του παρόντος νόμου σύστημα
διασφάλισης ποιότητας επιβατικών υπηρεσιών κατά τα πρότυπα της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Άρθρο 6
Σύμφωνο Ευθύνης – Προϋπολογισμοί
Μηχανισμός επίβλεψης
1. Κάθε Εταιρεία του Ομίλου ΟΑΣΑ υποχρεούται να υποβάλλει στον ΟΑΣΑ
προς έγκριση δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη της χρήσης τον
ετήσιο προϋπολογισμό εκμετάλλευσης, τον οποίο καταρτίζει σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις του ΟΑΣΑ και με βάση το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο
και τη Σύμβαση Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου.
2. Τα επενδυτικά προγράμματα του ΟΑΣΑ και των Εταιρειών του Ομίλου
ΟΑΣΑ επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Τα ποσά των
επιχορηγήσεων που θα λαμβάνουν οι φορείς για επενδυτικό σκοπό, θα
καταχωρούνται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικών των Ιδίων Κεφαλαίων
τους και θα αποσβένoνται ετησίως ισόποσα με τις αποσβέσεις του εκάστοτε
επιχορηγούμενου παγίου .
3. Οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ θα αποδίδουν στον ΟΑΣΑ στο τέλος κάθε
μήνα το σύνολο των εισπράξεων όλων των προϊόντων κομίστρου που
15
πωλούν με βάση τις Συμβάσεις Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου που έχουν
υπογράψει..Εφ’ όσον προηγηθεί αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ ΟΑΣΑ και των
παρόχων σιδηροδρομικού έργου για την πώληση προϊόντων κομίστρου του
ΟΑΣΑ, με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων θα
καθοριστεί ο τρόπος πώλησης και η κατανομή των εισπράξεων μεταξύ τους.
4. Με συμβάσεις μεταξύ του ΟΑΣΑ και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείου
καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του αντιτίμου ή της διαφοράς από το
εκάστοτε ισχύον κόμιστρο για τα άτομα που βάσει της κείμενης νομοθεσίας
δικαιούνται να διακινούνται με τις αστικές συγκοινωνίες είτε δωρεάν είτε με
μειωμένο κόμιστρο. Οι εν λόγω συμβάσεις μπορούν να συναφθούν μόνον εφ’
όσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του εκάστοτε
αντισυμβαλλόμενου αρμόδιου Υπουργείου.
5. Ο ΟΑΣΑ μπορεί επίσης να συνάπτει συμφωνίες με φορείς του δημόσιου
τομέα ή και του ιδιωτικού τομέα οποιασδήποτε φύσεως και μορφής για μαζική
διάθεση προϊόντων κομίστρου με μειωμένη ή άλλη ειδική τιμή.
6. (α) Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ομίλου ΟΑΣΑ καθώς και το
επιχειρησιακό σχέδιό του εγκρίνονται από την Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ.
Ο προϋπολογισμός του Ομίλου ΟΑΣΑ προδιαγράφει τα επιδιωκόμενα
οικονομικά αποτελέσματα που προσδιορίζουν το ύψος των κρατικών
επιδοτήσεων, οι οποίες δεν επιδέχονται αύξηση πέραν του καθορισμένου
αποδεκτού ύψους που κατά μέγιστο μπορεί να ανέλθει σε ποσό ίσο με το
40% του λειτουργικού κόστους του Ομίλου . Το επιχειρησιακό σχέδιο
εκπονείται ανά τριετία και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση τρεις (3)
τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη της επόμενου ημερολογιακού έτους.
(β) Η Διοίκηση του ΟΑΣΑ από κοινού με τις Διοικήσεις των Εταιρειών
του Ομίλου ΟΑΣΑ είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση της υλοποίησης
του προϋπολογισμού του Ομίλου ΟΑΣΑ, καταρτίζοντας τριμηνιαίους
απολογισμούς μέχρι την 20η ημέρα από τη συμπλήρωση εκάστου τριμήνου.
Οι απολογισμοί ελέγχονται και βεβαιώνονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
για κάθε εταιρεία. Οι απολογισμοί καθώς και οι εκθέσεις του Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή υποβάλλονται προς την Διεύθυνση Μεταφορών του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με κοινοποίηση προς την
16
Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ και τις Διοικήσεις των Εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ.
Σε περίπτωση που κατά τις ως άνω εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
οι απολογισμοί εμφανίζουν απόκλιση από τον τρέχοντα Προϋπολογισμό και
το Επιχειρησιακό Σχέδιο των εταιρειών μεγαλύτερη του 10% αναγομένου σε
ετήσια βάση, οι Διοικήσεις των φορέων υποχρεούνται να προβαίνουν άμεσα
στην κατάρτιση Αναμορφωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου που υποβάλλεται
προς έγκριση στην Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ. Μέχρι την έγκριση του
Αναμορφωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου απαγορεύεται στις Εταιρείες του
Ομίλου ΟΑΣΑ η διενέργεια συναλλαγών, οι οποίες δύνανται να επιβαρύνουν
περαιτέρω την οικονομική θέση τους. Η μη συμμόρφωση με το
Αναμορφωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο που εγκρίνεται ως ανωτέρω
συνεπάγεται την αντίστοιχη προς την απόκλιση περικοπή των κρατικών
επιδοτήσεων που έχουν αποφασισθεί για την αντίστοιχη χρήση και την άμεση
και υποχρεωτική εφαρμογή οποιωνδήποτε άλλων μέτρων αποφασίσει η
Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ.
(γ) Συνίσταται σε κάθε Εταιρεία του Ομίλου ΟΑΣΑ ειδική μονάδα
παρακολούθησης της συμμορφώσεώς τους προς τις διατάξεις της παρούσας
παραγράφου 6.
(δ) Ο ΟΑΣΑ λαμβάνει επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για
την κάλυψη του συνολικού ετήσιου λειτουργικού ελλείμματος των Εταιρειών
του Ομίλου ΟΑΣΑ με βάση το παραγόμενο συγκοινωνιακό έργο και δείκτες
έργου, κόστους και ποιότητας, στους οποίους περιλαμβάνονται
υποχρεωτικώς τα ελάχιστα προσφερθέντα οχηματοχιλιόμετρα, το ανώτατο
επιτρεπτό λειτουργικό κόστος ανά οχηματοχιλιόμετρο και ο κατώτερος
επιτρεπτός βαθμός ικανοποίησης πελατείας, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι
δείκτες εφαρμόζονται διεθνώς στα συγκοινωνιακά δεδομένα. Τα κριτήρια αυτά
εξειδικεύονται περαιτέρω και ποσοτικοποιούνται στις Συμβάσεις Παροχής
Συγκοινωνιακού Έργου του άρθρου 5 παρ. 1 περ. ιη΄ του παρόντος Νόμου. Ο
ΟΑΣΑ κατανέμει με βάση τις εν λόγω συμβάσεις την επιδότηση στις Εταιρείες
του Ομίλου ΟΑΣΑ ανάλογα με τις ανάγκες τους και τα λειτουργικά ελλείμματά
τους. Η επιδότηση λαμβάνεται για όσο διάστημα ο Όμιλος ΟΑΣΑ παραμένει
συνολικά ελλειμματικός, ανέρχεται στο ποσό που προβλέπεται στο
εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 40%
του ετήσιου λειτουργικού κόστους.
17
Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων είναι
δυνατή η τροποποίηση ή / και αντικατάσταση των δεικτών έργου, κόστους και
ποιότητας, που αναφέρονται ανωτέρω και λαμβάνονται υπόψη για την
επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, η θέσπιση νέων ή περαιτέρω
δεικτών, ο καθορισμός της βαρύτητας εκάστου δείκτη καθώς και η ρύθμιση
οποιασδήποτε τυχόν άλλης λεπτομέρειας.
7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ ή τις εταιρείες
που ιδρύονται από τον ΟΑΣΑ σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων αα’ και
ββ’ της περίπτωσης κβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος
Νόμου, εμφανίσει απολογιστικά σε μία χρήση πλεόνασμα, τότε θα
υποχρεούται σε διανομή αυτού με την μορφή μερίσματος στον ΟΑΣΑ,
προκειμένου να συναθροιστεί με το τυχόν έλλειμμα του άλλου φορέα και να
προκύψει το συνολικό ποσό ελλείμματος του Ομίλου ΟΑΣΑ. Με βάση το
συνολικό ποσό του ελλείμματος καθορίζεται το ύψος της επιδότησης από τον
κρατικό προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Η υποχρέωση διανομής του
πλεονάσματος παύει να ισχύει σε περίπτωση που συνολικά ο Όμιλος ΟΑΣΑ
προκύψει πλεονασματικός. Η διανομή αυτή επίσης απαλλάσσεται από την
φορολογία εισοδήματος για όσο διάστημα ο Όμιλος ΟΑΣΑ αθροιστικά
εμφανίζει λειτουργικό έλλειμμα.
8. Οι Διοικήσεις των Εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ λαμβάνουν τα κατάλληλα
μέτρα ούτως ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά η πλέον αποδοτική διαχείριση
και ο πλέον αποτελεσματικός έλεγχος των λειτουργιών τους. Στα
Οργανογράμματα, που θα καταρτισθούν σύμφωνα με την διαδικασία του
άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, προβλέπεται υποχρεωτικά ο διαχωρισμός
των μονάδων εκάστου φορέα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, ο
λογιστικός διαχωρισμός και η διακριτή κοστολόγηση οποιουδήποτε είδους
υπηρεσιών, προμηθειών ή άλλων κατηγοριών δαπανών τους.
Άρθρο 7
Υπαγωγή Εταιρειών Ομίλου ΟΑΣΑ στις διατάξεις του νόμου περί
ΔΕΚΟ
Εκσυγχρονισμός λειτουργίας Ομίλου ΟΑΣΑ
18
1. Ο ΟΑΣΑ οι ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ και κάθε εταιρεία που θα ιδρυθεί από τον
ΟΑΣΑ σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων αα’ και ββ’ της περίπτωσης κβ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος («Εταιρείες Ομίλου ΟΑΣΑ»)
υπάγονται στο Ν. 3429/2005 περί Δ.Ε.Κ.Ο., όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Η λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση των Εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ
διέπονται από τα Άρθρα 2, 3 και 4 του Ν. 3429/2005, όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, χωρίς καμία παρέκκλιση πλην των προβλεπομένων
στον παρόντα Νόμο.
3. Οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ συνάπτουν τις συμβάσεις της παραγράφου
1 του Άρθρου 1 του Ν. 3581/2007 κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4
του Άρθρου 1 του ως άνω Ν. 3581/2007.
4. Με αποφάσεις των Διοικήσεων των Εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ είναι
δυνατή, στο πλαίσιο του εκάστοτε εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου και
σε συμφωνία με τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
ή για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ή για την αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας των φορέων του δημοσίου τομέα:
(α) Η ανάθεση σε τρίτους παντός είδους προμηθειών, υπηρεσιών και
έργων που εκτελούνται από τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ, όπως
ενδεικτικώς της εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των χώρων και μέσων
αρμοδιότητας τους για διαφημιστικές προβολές, των λογιστικών υπηρεσιών
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων,
και των νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
(β) Η υπό την επιφύλαξη της άρτιας εξυπηρέτησης των αναγκών των
Εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ καθ’ οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση της κινητής
και ακίνητης περιουσίας τους, όπως ενδεικτικώς η εκμίσθωση εγκαταστάσεων
σε τρίτους για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και η πώληση
ακινήτων ή τροχαίου υλικού.
5. Με διεταιρικές συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του ΟΑΣΑ και
οποιασδήποτε από τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ, κατόπιν αποφάσεων των
19
Διοικητικών Συμβουλίων τους με γνώμονα την εξοικονόμηση πόρων και την
καλύτερη οργάνωση και παροχή του συγκοινωνιακού έργου, και χωρίς την
τήρηση άλλων διατυπώσεων ή προϋποθέσεων:
(α) Ο ΟΑΣΑ αναλαμβάνει για λογαριασμό των Εταιρειών του Ομίλου
ΟΑΣΑ την παροχή υπηρεσιών εκδόσεως, προμήθειας και πώλησης
εισιτηρίων για ορισμένα ή / και όλα τα μεταφορικά μέσα των εταιρειών αυτών
καθώς και υπηρεσιών ελέγχου επικύρωσης εισιτηρίων από τους επιβάτες.
(β) Ο ΟΑΣΑ ή οποιαδήποτε άλλη από τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ
αναλαμβάνει για λογαριασμό των αντισυμβαλλομένων μερών την παροχή
υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των
μηχανοδηγών, ηλεκτροδηγών κλπ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΠΙΚΟΥ
Άρθρο 8
Ορισμοί
Εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την ρύθμιση
των θεμάτων προσωπικού
1. Οι κάτωθι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν Κεφάλαιο ΙΙΙ (άρθρα 8
έως 13) θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται ως ακολούθως:
α. «Παλαιοί Φορείς»: Οι εταιρείες ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ, και
ΤΡΑΜ.
β. «Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο»: Το ή τα πρόσωπα, είτε μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων των Παλαιών ή Νέων Φορέων ή του ΟΑΣΑ
είτε όχι, που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τα εν λόγω Διοικητικά
Συμβούλια για να εκπροσωπήσουν τις εταιρείες αυτές στις ενέργειες
του παρόντος Κεφαλαίου.
γ. «Διαδικασία Μετασχηματισμού»: Οι περιγραφόμενες στο Κεφάλαιο Ι του
παρόντος Νόμου ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα την οργάνωση
και λειτουργία των Νέων Φορέων.
δ. «Νέος Φορέας»: Οι ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.
20
ε. «Προσωπικό»: Όλοι οι εργαζόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, μισθωτοί και
δικηγόροι, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιονδήποτε Παλαιό
ή Νέο Φορέα ή τον ΟΑΣΑ, ανάλογα με την περίπτωση, πλήρως ή
μερικώς, κατ’ αποκλειστικότητα ή όχι, δυνάμει σύμβασης ή σχέσης
οποιασδήποτε φύσης, μορφής και χαρακτηρισμού που έχουν
καταρτίσει με τον εκάστοτε Φορέα.
στ. «Εργαζόμενος»: Μέλος του Προσωπικού.
ζ. «Πλεονάζον Προσωπικό Α΄ Φάσης»: Ο αριθμός των Εργαζομένων του
κάθε Παλαιού Φορέα και του ΟΑΣΑ, όπως αυτός καθορίζεται
επακριβώς ακολούθως, που, εν όψει της διαδικασίας μετασχηματισμού
του Κεφαλαίου Ι του παρόντος Νόμου, είτε δεν είναι αναγκαίος για την
επιδίωξη των σκοπών του είτε δεν κατέχει οργανική θέση στο
οργανόγραμμά του, και ως εκ τούτου πρέπει να μεταφερθεί σε Φορέα
Υποδοχής με την διαδικασία του επόμενου άρθρου.
Την 20.12.2010 ο αριθμός αυτός είναι (μειούμενος ανάλογα, σε
περιπτώσεις συνταξιοδότησης ή αποχωρήσεων μετά την 20.12.2010):
Κίνηση,
Υποστηρικτικό
Προσωπικό,
Προσωπικό
Εκμετάλλευσης
Τεχνικοί Διοικητικοί Βοηθητικοί ΣΥΝΟΛΟ
ΕΘΕΛ 450 100 60 30 640
ΗΛΠΑΠ 100 30 40 20 190
ΑΜΕΛ – – 80 10 90
ΤΡΑΜ 20 15 70 15 120
ΗΣΑΠ 250 30 60 50 390
ΟΑΣΑ – – 70 – 70
ΣΥΝΟΛΟ 820 175 380 125 1500
η. «Πλεονάζον Προσωπικό Β΄ Φάσης»: Ο αριθμός Εργαζομένων του κάθε
Νέου Φορέα και του ΟΑΣΑ που, κατά το Διοικητικό του Συμβούλιο, είτε
δεν είναι αναγκαίος για την επιδίωξη των σκοπών του είτε δεν κατέχει
21
οργανική θέση στο Οργανόγραμμα που θα συνταχθεί σύμφωνα με το
άρθρο 11 του παρόντος.
θ. «Φορέας Υποδοχής»: Κάθε Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμός, ν.π.δ.δ.,
ν.π.ι.δ. εποπτευόμενο από Δημόσια Αρχή, αυτοτελής ή Ανεξάρτητη
Αρχή, Δήμος ή Περιφέρεια (1ος ή 2ος βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
ι. «Υφιστάμενες Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας»: Όλες οι κατά τον χρόνο
δημοσίευσης του παρόντος ισχύουσες ρυθμίσεις του κανονιστικού και
ενοχικού περιεχομένου των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας,
Αποφάσεων Μεσολαβητών, Διαιτητικών αποφάσεων και λοιπών τυχόν
κανονιστικών αποφάσεων που έχουν κατά καιρούς καταρτισθεί ή
εκδοθεί μεταξύ των οιωνδήποτε εκπροσώπων και οργανώσεων του
Προσωπικού ή / και οποιωνδήποτε κατηγοριών του Προσωπικού και
των Παλαιών Φορέων και του ΟΑΣΑ. Στις Υφιστάμενες Συλλογικές
Ρυθμίσεις συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής:
i. Για την ΕΘΕΛ, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας για το Προσωπικό Κίνησης και το Βοηθητικό
Προσωπικό, για το Τεχνικό Προσωπικό και τους Εργατοτεχνίτες
του Βοηθητικού Προσωπικού, για το Διοικητικό Προσωπικό και
τους τηλεφωνητές του Βοηθητικού Προσωπικού και
οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις έστω και εάν δεν
αναφέρονται ρητά στο παρόν.
ii. Για την ΑΜΕΛ, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας με το Σ.Ε.Λ.Μ.Α., με το Σ.Η.Α.Μ., και οποιεσδήποτε
άλλες συλλογικές ρυθμίσεις έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά
στο παρόν.
iii. Για την ΗΛΠΑΠ, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με την
Ένωση Εργαζομένων ΗΛ.Π.Α.Π., με τον Σύνδεσμο Τεχνιτών και
Υπαλλήλων ΗΛ.Π.Α.Π., με τον Σύλλογο Υπαλλήλων ΗΛ.Π.Α.Π.,
με τον Σύνδεσμο Τεχνικών ΗΛ.Π.Α.Π., με το Σωματείο
Ηλεκτροτεχνιτών ΗΛ.Π.Α.Π., και οποιεσδήποτε άλλες
συλλογικές ρυθμίσεις έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο
παρόν.
22
iv. Για την ΤΡΑΜ, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις έστω
και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.
v. Για την ΗΣΑΠ, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας με το Εργασιακό Σωματείο «Σωματείο Ηλεκτροδηγών
ΗΣΑΠ», με το Εργασιακό Σωματείο «Ένωση Εργαζομένων
ΗΣΑΠ», και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις έστω και
εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.
vi. Για τον ΟΑΣΑ, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με το
προσωπικό του, και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις
έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.
ια. «Υφιστάμενες Λοιπές Ρυθμίσεις Εργασίας»: Όλοι οι όροι των ατομικών
συμβάσεων ή / και σχέσεων εργασίας που συνδέουν τους
Εργαζομένους με τους Παλαιούς Φορείς ή τον ΟΑΣΑ καθώς και όλοι οι
λοιποί όροι εργασίας που δεν συμπεριλαμβάνονται στις Υφιστάμενες
Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας, όπως ενδεικτικά οι επιχειρησιακές
πρακτικές και συνήθειες, έθιμα κλπ. που εφαρμόζονται στις σχέσεις
μεταξύ των Εργαζομένων και των Παλαιών Φορέων και του ΟΑΣΑ,
ανεξαρτήτως της πηγής δικαίου αυτών.
ιβ. «Υφιστάμενοι Κανονισμοί Εργασίας»: Οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο
εκδοθέντες Κανονισμοί Εργασίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις, την
υπηρεσιακή κατάσταση και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στο
Προσωπικό ή / και σε κατηγορία του Προσωπικού των Παλαιών
Φορέων και του ΟΑΣΑ. Στους Κανονισμούς Εργασίας
συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι εξής:
i. Για την ΕΘΕΛ: Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού.
ii. Για την ΑΜΕΛ: Ο Κανονισμός Υπηρεσίας Οδηγών
Συρμών.
iii. Για την ΤΡΑΜ: Ο Κανονισμός Υπηρεσίας Οδηγών
Αστικών Τροχιοδρόμων – ΤΡΑΜ.
iv. Για την ΗΣΑΠ: Ο Κανονισμός Υπηρεσίας Ηλεκτροδηγών
ΗΣΑΠ, ο Κανονισμός Προσωπικού Εσωτερικών
Υπηρεσιών, ο Κανονισμός Προσωπικού Εξωτερικών
Υπηρεσιών.
23
v. Για την ΗΛΠΑΠ: Ο Υπηρεσιακός Κανονισμός που
θεσπίστηκε με την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών
& Επικοινωνιών της 4.10.2003 και οποιοσδήποτε ισχύων
κανονισμός.
vi. Για τον ΟΑΣΑ: Οποιοσδήποτε ισχύων κανονισμός.
vii. Και εν γένει οποιοιδήποτε άλλοι κανονισμοί έστω και εάν
δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θεσπίστηκαν με τα
άρθρα 9 και 10 Ν. 2669/1998.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου (άρθρα 8 έως 13) ρυθμίζουν την
εξέλιξη και διαμόρφωση των συμβάσεων ή / και σχέσεων των Εργαζομένων
των Παλαιών Φορέων και του ΟΑΣΑ, οι οποίοι, κατά περίπτωση,
μετατάσσονται σε Φορείς Υποδοχής ή μεταφέρονται στους Νέους Φορείς ή
παραμένουν στον ΟΑΣΑ κατόπιν της Διαδικασίας Μετασχηματισμού, καθώς
και των Εργαζομένων των Νέων Φορέων. Επίσης, θεσπίζουν γενικούς και
ειδικούς όρους εργασίας και γενικώς την υπηρεσιακή κατάσταση των
Εργαζομένων, τίθενται δε σε εφαρμογή και ακολουθούνται κατά παρέκκλιση
οποιασδήποτε άλλης διατάξεως της κείμενης νομοθεσίας οποιασδήποτε
πηγής λόγω του κατεπείγοντος και επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που
εξυπηρετείται με την Διαδικασία Μετασχηματισμού και την οργάνωση και
λειτουργία των Νέων Φορέων και του ΟΑΣΑ με σκοπό την εξυγίανση των
επιχειρήσεων του παρόντος Νόμου που παρέχουν το συγκοινωνιακό έργο,
την προστασία και διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την ανόρθωση των
δημοσίων οικονομικών εν γένει. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου
κατισχύουν κάθε αντίθετης ή άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης, συμφωνίας,
όρου ή ρήτρας, νόμου ή κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν
ισχύ νόμου, κανονιστική ή άλλη, ή συμβατικού, ή οργανισμού ή συλλογικής
σύμβασης εργασίας ή απόφασης μεσολαβητή ή διαιτητικής απόφασης ή
συλλογικής συμφωνίας ή ατομικής σύμβασης ή συμφωνίας ή επιχειρησιακής
πρακτικής ή εργασιακής συνήθειας ή άλλης, πάσης μορφής και είδους, πηγής
δικαίου. Κάθε ρύθμιση αντίθετη, άμεσα ή έμμεσα, προς τις διατάξεις του
Κεφαλαίου αυτού καταργείται, των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου
θεωρουμένων ως ειδικότερων σε κάθε περίπτωση.
24
Άρθρο 9
Μετατάξεις Πλεονάζοντος Προσωπικού Α΄ Φάσης
1. Το κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου Πλεονάζον Προσωπικό Α΄
Φάσης μεταφέρεται στους Φορείς Υποδοχής, σύμφωνα με την διαδικασία του
παρόντος άρθρου. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου λήγει,
τερματίζεται και ανακαλείται κάθε απόσπαση Εργαζομένου από
οποιονδήποτε Παλαιό Φορέα ή τον ΟΑΣΑ σε οποιαδήποτε εταιρεία ή
υπηρεσία. Όλοι οι αποσπασμένοι Εργαζόμενοι επιστρέφουν στον Παλαιό
Φορέα ή τον ΟΑΣΑ, από όπου είχαν αποσπαστεί.
2. Εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
Νόμου η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης αναζητά από τους Φορείς Υποδοχής κενές οργανικές θέσεις
και υπηρεσιακές ανάγκες, συντάσσει κατάλογο ανά περιοχή και ειδικότητα,
όπου τις αναφέρει, και τον αποστέλλει στο Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων, το οποίο τον προωθεί στο Εξουσιοδοτημένο
Πρόσωπο κάθε Παλαιού Φορέα και του ΟΑΣΑ.
3. Εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη του καταλόγου κατά την αμέσως
προηγούμενη παράγραφο, το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο κάθε Παλαιού
Φορέα και του ΟΑΣΑ ανακοινώνει στο Προσωπικό του τον κατάλογο και
προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση μετάταξης, στην οποία να
προσδιορίσει εγγράφως την περιοχή και τρεις θέσεις προτίμησής του, εντός
επτά (7) ημερών από την ανακοίνωση.
4. Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από το πέρας της 7ήμερης προθεσμίας
της παραγράφου 3, το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο κάθε Παλαιού Φορέα και
του ΟΑΣΑ συντάσσει, ανά νομό προτίμησης, κατάλογο, όπου αναγράφει τα
ονοματεπώνυμα, την πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, τα τυπικά
προσόντα, την εκπαιδευτική βαθμίδα, την ειδικότητα και τις θέσεις προτίμησης
των συγκεκριμένων Εργαζομένων της που αποτελούν το Πλεονάζον
Προσωπικό Α΄ Φάσης. Αυτοί είναι, ανά ειδικότητα ή τομέα λειτουργίας, οι
25
έχοντες υποβάλει σχετική αίτηση και, εν συνεχεία, οι έχοντες τη μεγαλύτερη
πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε έναν ή περισσότερους από
τους Παλαιούς Φορείς και τον ΟΑΣΑ, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού του
Πλεονάζοντος Προσωπικού Α΄ Φάσης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1
περ. ζ΄ του παρόντος Νόμου. Αφού συμπληρωθεί πλήρως, ο κατάλογος
αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, με μέριμνα του Εξουσιοδοτημένου Προσώπου κάθε Παλαιού
Φορέα και του ΟΑΣΑ.
5. Η μετάταξη κάθε Εργαζομένου που αναφέρεται στην κατάσταση της παρ. 4
γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά σειρά
προτεραιότητας:
α) σε κενή οργανική θέση προτίμησης σε Φορέα Υποδοχής,
β) αν δεν υπάρχει τέτοια, σε κενή οργανική θέση παρεμφερούς
ειδικότητας σε Φορέα Υποδοχής εντός της περιοχής προτίμησης,
γ) αν δεν υπάρχει τέτοια, σε οποιαδήποτε κενή οργανική θέση σε
Φορέα Υποδοχής εντός της περιοχής προτίμησης,
δ) αν δεν υπάρχει τέτοια, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση σε
Φορέα Υποδοχής εντός της περιοχής προτίμησης, προς κάλυψη δηλωθείσας
από το Φορέα Υποδοχής υπηρεσιακής ανάγκης κατά την παρ. 2. Στην
περίπτωση αυτή, η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.
6. Αν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι διεκδικούν την ίδια θέση, προτιμώνται οι
εξής (κατά σειρά προτεραιότητας):
α) Όσοι προσδιόρισαν οι ίδιοι, εθελοντικώς και εγγράφως, το νομό και
τρεις θέσεις προτίμησής τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
β) Τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
γ) Οι άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι γονείς που έχουν επιμέλεια τέκνων
(ανά αριθμό τέκνων).
δ) Οι έγγαμοι γονείς (κατά αριθμό τέκνων).
ε) Αυτοί των οποίων ο / η σύζυγός τους συνυπηρετεί στην ίδια περιοχή.
26
στ) Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία.
ζ) Οι έχοντες τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία.
η) Οι έχοντες τον υψηλότερο βαθμό ή χαρακτηρισμό (άριστα, λίαν
καλώς κτλ) στον τίτλο σπουδών της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας.
7. Σε ό,τι αφορά στη σχέση του μετατασσόμενου Εργαζόμενου με το Φορέα
Υποδοχής του:
α. Η μετάταξη γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας και στην ίδια
εκπαιδευτική βαθμίδα και, προκειμένου για δικηγόρους, με σχέση έμμισθης
εντολής.
β. Ο μετατασσόμενος κατατάσσεται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο
με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στους Παλαιούς Φορείς ή τον ΟΑΣΑ.
Ο συνολικός αυτός χρόνος αποτελεί πραγματική υπηρεσία για όλα τα
ζητήματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης. Αν υπάρχει πλεονάζων
χρόνος λογίζεται ως διανυθείς στο βαθμό κατάταξης.
γ. Για τις αποδοχές των μετατασσόμενων εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄).
δ. Οι μετατασσόμενοι εξακολουθούν να υπάγονται στα ταμεία κύριας
και επικουρικής ασφάλισης του Παλαιού Φορέα ή του ΟΑΣΑ, από όπου
μετατάσσονται, εκτός εάν επιλέξουν, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από
την έκδοση της αναφερόμενης στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου κοινής
υπουργικής απόφασης, να μεταφερθούν στα αντίστοιχα ταμεία του
προσωπικού του Φορέα Υποδοχής. Σε περίπτωση που οι μετατασσόμενοι
παραμείνουν στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Παλαιού
Φορέα ή του ΟΑΣΑ, από όπου μετατάσσονται, διατηρούν τις αξιώσεις τους
από τις παροχές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και τις παροχές
προνοίας. Σε περίπτωση μεταφοράς στα αντίστοιχα ταμεία του προσωπικού
του Φορέα Υποδοχής εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις.
8. Η κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μετάταξη είναι
υποχρεωτική. Όσοι δεν παρουσιαστούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)
ημερών από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξής τους για ανάληψη
υπηρεσίας στο Φορέα Υποδοχής τους θεωρείται ότι κατήγγειλαν οι ίδιοι τη
σύμβασή τους με το Φορέα Υποδοχής και δεν δικαιούνται αποζημίωσης.
27
9. Όσοι Εργαζόμενοι εξακολουθήσουν απασχολούμενοι σε Παλαιό Φορέα ή
τον ΟΑΣΑ τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε μεταβολή
συλλογικών και ατομικών όρων και συνθηκών εργασίας σύμφωνα με το
παρόν.
10. Σε περίπτωση που η Διαδικασία Μετασχηματισμού του Κεφαλαίου Ι του
παρόντος Νόμου συντελεσθεί προτού ολοκληρωθούν οι μετατάξεις του
Πλεονάζοντος Προσωπικού Α΄ Φάσης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι
υπολειπόμενες από τις ανωτέρω περιγραφόμενες διαδικασίες θα διεξάγονται
από τις Διοικήσεις των Νέων Φορέων και του ΟΑΣΑ, κατά περίπτωση.
Άρθρο 10
Μεταφορά υπολοίπου προσωπικού στους Νέους Φορείς
1. Από την συντέλεση της Διαδικασίας Μετασχηματισμού του Κεφαλαίου Ι του
παρόντος Νόμου, οι συμβάσεις ή / και σχέσεις του Προσωπικού, πλην των
Εργαζομένων εκείνων που μετατάσσονται σε εκτέλεση των ρυθμίσεων του
προηγούμενου άρθρου, συνεχίζονται με τους Νέους Φορείς, οι οποίοι
υπεισέρχονται χωρίς άλλη διατύπωση στην θέση των Παλαιών Φορέων έναντι
των Εργαζομένων του Προσωπικού («μεταφορά προσωπικού»). Εφεξής
έκαστος Εργαζόμενος συνδέεται με τον Νέο Φορέα που απορροφά ή καθ’
οιονδήποτε άλλο τρόπο ασκεί τις αρμοδιότητες ή / και έχει τους σκοπούς του
Παλαιού Φορέα, στον οποία απασχολείτο ο Εργαζόμενος μέχρι την μεταφορά
του, ή εξακολουθεί να συνδέεται με τον ΟΑΣΑ.
2. Οι συμβάσεις ή / και σχέσεις των Εργαζομένων με τους Νέους Φορείς και
τον ΟΑΣΑ διέπονται από τις ρυθμίσεις και τους όρους που ίσχυαν προ της
μεταφοράς τους, μέχρις ότου συντελεσθούν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11
και 12 του παρόντος Νόμου, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο
13 του παρόντος Νόμου.
Άρθρο 11
28
Οργανόγραμμα και Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας
Μετατάξεις Πλεονάζοντος Προσωπικού Β΄ Φάσης
1. Εντός δύο (2) μηνών από την συντέλεση της Διαδικασίας
Μετασχηματισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο του εκάστοτε Νέου Φορέα και του
ΟΑΣΑ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις λειτουργικές ανάγκες και ειδικότερες
απαιτήσεις του, καταρτίζει Οργανόγραμμα και Κανονισμό Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας, που τίθενται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων και κατισχύουν οποιουδήποτε άλλου.
2. Το Οργανόγραμμα και ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:
(α) τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τα αντικείμενά τους, τη
σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση, τις οργανικές θέσεις,
και εν γένει την ιεραρχική οργάνωση. Μεταξύ των υπηρεσιών της εταιρείας
πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπεται υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 Ν. 3429/2005,
(β) τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών
στελεχών της εταιρείας,
(γ) τον Κανονισμό Προσωπικού της εταιρείας (δηλαδή, τις ειδικότητες
προσωπικού, τις αρμοδιότητες εκάστης ειδικότητας, διατάξεις πειθαρχικών
κανόνων και οτιδήποτε άλλο σχετικό),
(ε) τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του
παρόντος Νόμου καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα κρίνει σκόπιμο
το Διοικητικό Συμβούλιο του εκάστοτε Νέου Φορέα και του ΟΑΣΑ..
3. Κατά την σύνταξη του Οργανογράμματος και του Κανονισμού Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας από τον εκάστοτε Νέο Φορέα και τον ΟΑΣΑ
λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να εξασφαλισθεί η κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο οργάνωση και λειτουργία των εταιρειών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του
εκάστοτε Νέου Φορέα ή του ΟΑΣΑ αποφασίζει μονομερώς την τοποθέτηση
εκάστου Εργαζομένου στις θέσεις που προκύπτουν συνεπεία της θέσεως σε
29
ισχύ του Οργανογράμματος και του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας, χωρίς να δεσμεύεται από την ειδικότητα ή / και το είδος εργασίας
που παρείχε ο Εργαζόμενος στους Παλαιούς Φορείς ή στον Νέο Φορέα ή
στον ΟΑΣΑ μέχρι τον χρόνο αυτό, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άμεσα ή
έμμεσα αντίθετης διατάξεως της κείμενης νομοθεσίας. Τυχόν κενές οργανικές
θέσεις που προκύπτουν συνεπεία της θέσεως σε ισχύ του Οργανογράμματος
και του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας στον εκάστοτε
Νέο Φορέα και τον ΟΑΣΑ θα καλύπτονται, εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Φορέα και του ΟΑΣΑ, αποκλειστικώς και
μόνον με διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ
28/A/1994), όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Το κατά το παρόν άρθρο Οργανόγραμμα και ο Κανονισμός Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας μπορούν να τροποποιούνται μετά την παρέλευση
τριών (3) ετών από την πρώτη θέση τους σε ισχύ, τηρουμένων των διατάξεων
του Ν. 3429/2005, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Από την θέση σε ισχύ του Οργανογράμματος και του Κανονισμού
Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας καταργούνται άνευ άλλου τινός οι
Υφιστάμενοι Κανονισμοί Εργασίας καθώς και οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη
της κείμενης νομοθεσίας.
6. Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διατάξεως του παρόντος νόμου και της
κείμενης νομοθεσίας εν γένει, είναι δυνατή, κατόπιν εισηγήσεως των
Διοικητικών Συμβουλίων του ΟΑΣΑ και των Νέων Φορέων που εγκρίνεται με
απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, η μετάταξη
άπαξ ή περισσότερες φορές οποιουδήποτε Εργαζομένου από την επιχείρηση,
στην οποία απασχολείται, προς τον ΟΑΣΑ ή οποιονδήποτε Νέο Φορέα, εφ’
όσον αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή εκτέλεση των συμβάσεων του
άρθρου 7 παρ. 5 του παρόντος Νόμου. Οι Εργαζόμενοι που μετατάσσονται
κατά τον τρόπο αυτό επανέρχονται στην αρχική επιχείρηση, εφ’ όσον λήξει για
οποιονδήποτε λόγο η σύμβαση, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ
του εκάστοτε Εργαζομένου και της επιχείρησης, στην οποία μετατάχθηκε. Στο
30
πλαίσιο των μετατάξεων αυτών είναι δυνατή η αλλαγή της ειδικότητας του
Εργαζομένου κατόπιν εκπαίδευσης.
7. Από την θέση σε ισχύ του Οργανογράμματος και για χρονικό διάστημα
τριών (3) ετών τα Διοικητικά Συμβούλια των Νέων Φορέων και του ΟΑΣΑ με
κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους
μπορούν να καθορίζουν τον αριθμό του Πλεονάζοντος Προσωπικού Β΄
Φάσης, τον οποίο υποβάλλουν στον Υπουργό Μεταφορών Υποδομών και
Δικτύων προς έγκριση. Ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων με
απόφασή του που δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
εγκρίνει το Πλεονάζον Προσωπικό Β΄ Φάσης ή τροποποιεί αυτό ή το
καταρτίζει εξαρχής σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εγκαίρως από τα
Διοικητικά Συμβούλια των Νέων Φορέων και του ΟΑΣΑ. Το Πλεονάζον
Προσωπικό Β΄ Φάσης μετατάσσεται σε Φορέα Υποδοχής κατά την διαδικασία
των παρ. 2 έως 9 του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου που εφαρμόζεται
αναλόγως. Για τις μετατάξεις του Πλεονάζοντος Προσωπικού Β΄ Φάσης, όπου
στις ως άνω διατάξεις προβλέπεται ενέργεια του Εξουσιοδοτημένου
Προσώπου, αυτή θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του εκάστοτε Νέου
Φορέα και του ΟΑΣΑ.
Άρθρο 12
Ρυθμίσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου
1. Με την συντέλεση της Διαδικασίας Μετασχηματισμού οι Υφιστάμενες
Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας και οι Υφιστάμενες Λοιπές Ρυθμίσεις
Εργασίας που αφορούν στους εργαζομένους του εκάστοτε Νέου Φορέα και
του ΟΑΣΑ καταργούνται σύμφωνα με την διαδικασία του παρόντος άρθρου.
2. Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την συντέλεση της Διαδικασίας
Μετασχηματισμού πρόσωπο ή πρόσωπα ειδικώς εξουσιοδοτημένα προς
τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστου Νέου Φορέα και του ΟΑΣΑ,
χωρίς να απαιτείται να έχουν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου, προσκαλούν την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική
31
οργάνωση των Εργαζομένων του σε διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένο τόπο
και χρόνο. Ο χρόνος για την έναρξη διεξαγωγής διαπραγμάτευσης δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερος των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών και μικρότερος
των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της ως άνω
πρόσκλησης.
3. Αντικείμενο της κατά την προηγούμενη παράγραφο διαπραγμάτευσης θα
είναι ο εξορθολογισμός, η τροποποίηση, η αντικατάσταση και η κατάρτιση
Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, οποιουδήποτε τυχόν
κανονισμού και οποιουδήποτε άλλου θέματος τεθεί από οποιοδήποτε από τα
μέρη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν ρυθμίζονται ή δεν θα ρυθμίζονται
από το αναφερόμενο στο άρθρο 11 Οργανόγραμμα και τον Κανονισμό
Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας. Η διάρκεια της διαπραγμάτευσης
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.
4. Αν επιτευχθεί η κατάρτιση της αναφερομένης στην προηγούμενη
παράγραφο Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αυτή
αντικαθιστά από τον χρόνο έναρξης ισχύος της όλες τις Υφιστάμενες
Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας και τις Υφιστάμενες Λοιπές Ρυθμίσεις
Εργασίας. Αν η διαπραγμάτευση δεν καταστεί για οποιονδήποτε λόγο εφικτή
ή εάν δεν καταλήξει στην κατάρτιση Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας εντός της ως άνω προθεσμίας, το περιεχόμενο αυτής θα
καταρτίζεται οριστικά με νόμο.
5. Η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της παρ. 3 ή ο νόμος της
παρ. 4 του παρόντος άρθρου αντικαθιστά και κατισχύει κάθε αντίθετης
συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, απόφασης
μεσολαβητή, πρωτόκολλου ή πρακτικού συμφωνίας, κανονισμού εργασίας ή
λειτουργίας διευθύνσεων, υπηρεσιών, συνεργατών, απόφασης ή πράξης της
διοίκησης, άλλου κανονισμού οποιουδήποτε αντικειμένου, επιχειρησιακής
συνήθειας ή εργασιακού εθίμου, όπως και κάθε άλλης, πάσης μορφής και
είδους, συλλογικής συμφωνίας ή πηγής δικαίου, ανεξάρτητα από το νομικό
τρόπο με τον οποίο αποτέλεσε ή φέρεται ότι αποτέλεσε μέρος της συλλογικής
ή και ατομικής σύμβασης εργασίας, είτε από ρητή ή σιωπηρή συμφωνία των
32
μερών, είτε από ενσωμάτωση σε’ αυτήν καθ’ οιονδήποτε τρόπο των
ρυθμίσεων συλλογικών, ομαδικών ή ατομικών πηγών δικαίου, υπό
οποιαδήποτε μορφή και αιτιολογία, είτε από επιχειρησιακή συνήθεια ή
εργασιακό έθιμο, είτε από προσχώρηση σε οποιαδήποτε συλλογική ρύθμιση,
είτε κατά άλλο τρόπο.
6. Μέχρι την κατάρτιση της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
της παρ. 3 ή μέχρι την δημοσίευση του νόμου της παρ. 4, απαγορεύεται κάθε
μονομερής προσφυγή σε οιασδήποτε φύσεως υπηρεσίες του Οργανισμού
Μεσολάβησης & Διαιτησίας για τα θέματα του παρόντος Κεφαλαίου.
7. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου καθώς
και του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, η ατομική σύμβαση και γενικά η
εργασιακή σχέση κάθε Εργαζομένου με τον εκάστοτε Νέο Φορέα και τον
ΟΑΣΑ θα διέπεται αποκλειστικά και μόνο από το γενικό εργατικό δίκαιο, το
εκάστοτε Οργανόγραμμα και Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας του άρθρου 11, την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
της παρ. 4 ή τον νόμο της παρ. 5 του παρόντος Νόμου, τις τυχόν μελλοντικές,
μετά από την υπογραφή της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
της παρ. 4 ή την δημοσίευση του νόμου της παρ. 5 του παρόντος Νόμου,
συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις και συλλογικές
συμφωνίες μεταξύ του κάθε Νέου Φορέα ή του ΟΑΣΑ και της πιο
αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της, και τις
ατομικές συμφωνίες μεταξύ του κάθε Εργαζομένου και του κάθε Νέου Φορέα
και του ΟΑΣΑ, σύμφωνα με την ακόλουθη παράγραφο.
8. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου είναι εξαιρετική και, μετά από την
ολοκλήρωσή της, θα εφαρμόζεται στον εκάστοτε Νέο Φορέα και τον ΟΑΣΑ το
κατά νόμο πλαίσιο συλλογικής διαπραγμάτευσης ή / και διαιτησίας που θα
βρίσκεται τότε σε ισχύ.
Άρθρο 13
Λοιπά θέματα
33
1. Από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου το ύψος κάθε συμβατικής,
νόμιμης ή άλλης αποζημίωσης που καταβάλλεται από τους Παλαιούς Φορείς
ή τους Νέους Φορείς ή τον ΟΑΣΑ λόγω καταγγελίας και εν γένει με αφορμή
την λύση υφιστάμενης ή μέλλουσας να συσταθεί σχέσης ή σύμβασης
ρυθμίζεται ως εξής:
(α) στην περίπτωση συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας ορισμένου ή
αορίστου χρόνου, απαγορεύεται να υπερβαίνει τα όρια των Ν. 2112/1920 και
3198/1955 για την αποζημίωση λόγω καταγγελίας σύμβασης εξηρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου,
(β) στην περίπτωση συμβάσεων ιδιόμορφης έμμισθης εντολής,
απαγορεύεται να υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 94Α του ν.δ. 3026/1954 για
την αποζημίωση λόγω καταγγελίας σύμβασης ιδιόμορφης έμμισθης εντολής.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων είναι
δυνατή η ρύθμιση οποιασδήποτε λεπτομέρειας και ζητήματος οποιουδήποτε
είδους στο αντικείμενο του παρόντος Κεφαλαίου ΙΙΙ, έστω και εάν εισάγονται
αποκλίσεις από το παρόν σε τεχνικής φύσεως ζητήματα, προθεσμίες ή
οτιδήποτε άλλο σχετικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
Προσθήκη στο Ν. 3891/2010
Στο άρθρο 14 του Ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) προστίθεται παράγραφος
4 ως εξής:
«4. Η διοίκηση κάθε εταιρίας του άρθρου 2 είναι υπεύθυνη για την
παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου προϋπολογισμού και του
επιχειρησιακού σχεδίου της, όπως έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 1. Η διοίκηση κάθε εταιρίας του άρθρου 2 καταρτίζει
τριμηνιαίους απολογισμούς μέχρι την 20η ημέρα από τη συμπλήρωση του
34
τριμήνου. Κάθε τριμηνιαίος απολογισμός ελέγχεται και βεβαιώνεται από
Ορκωτό Ελεγκτή/Λογιστή. Οι τριμηνιαίοι απολογισμός μαζί με την έκθεση του
Ορκωτού Ελεγκτή/Λογιστή υποβάλλονται εντός τριών (3) ημερών από τη
κατάρτισή τους στη Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων με κοινοποίηση προς την Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ
του Υπουργείου Οικονομικών.
Σε περίπτωση που κατά την ως άνω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή/Λογιστή ο
τριμηνιαίος απολογισμός εμφανίσει απόκλιση από τον ετήσιο προϋπολογισμό
και το επιχειρησιακό σχέδιο μεγαλύτερη του 10% αναγομένου σε ετήσια βάση,
η διοίκηση της εταιρίας υποχρεούται να προβεί άμεσα στην κατάρτιση
Αναμορφωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου που υποβάλλεται προς έγκριση στη
Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ.
Το Αναμορφωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο παρουσιάζει όλα τα απαραίτητα
οργανωτικά, λειτουργικά και χρηματοοικονομικά μέτρα για την επαναφορά της
οικονομικής κατάστασης της εταιρίας εντός των προβλέψεων του αρχικού
επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού.»
Άρθρο 15
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 16 καταργούνται:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 Ν. 2669/1998, όπως ισχύουν.
2. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που αντίκειται στις διατάξεις του
παρόντος νόμου ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα
που διέπονται από τον παρόντα νόμο.
Άρθρο 16
35
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, πλην των ακόλουθων περιπτώσεων:
(α) των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 7 και 15 παρ. 1 που αρχίζουν
να ισχύουν από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου
1 παρ. 6 περ. δ΄ του παρόντος.
(β) οποιωνδήποτε άλλων περιπτώσεων ορίζονται διαφορετικά στον
παρόντα Νόμο.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: